אתיקה ופוליטיקה

 

אתיקה ופוליטיקה

מבין שתי תפישות היסוד המטפיסיות-אתיות המתמודדות בימינו על תודעת האדם, התפישה המטפיסית-אתית האובייקטיבית, הרואה את האתיקה כענף הפילוסופי הנוגע למפתח בחירותיו המוסריות של היחיד בתחומי חיים שונים ומגוונים, שהפוליטי הוא רק אחד מהם, היא הנכונה. למולו ניצבת האנטי-תיזה: התפישה של מטפיסיקה חברתית, אשר מפיקה אתיקה של קולקטיביזם, שבה רואה היחיד את בחירותיו כשייכות לחברה ולכן ככאלה שצריכות להיות נידונות בעיקר על רקע פוליטי, כלומר: על רקע השאלה: באיזו מידה משפיעה בחירתו של היחיד על החברה שהוא חלק ממנה?

לאחרונה התפרסם בציבור מאמר שדן במחקר המציג את אנשי הימין כפחות מוסריים מאנשי השמאל. נראה כי מבצעי המאמר אינם מבחינים ביו אתיקה לפוליטיקה או, במדוייק יותר, בין אתיקה הנובעת מתפישה אובייקטיבית של מציאות לבין אתיקה המבוססת על מטפיסיקה חברתית, כלומר על ההנחה שטווח ההחלטה האתית של היחיד מתמקד במימד הפוליטי-חברתי.

די בכך כדי להרגיע את אנשי הימין אשר סברו, אולי, שעורכי המחקר היו אובייקטיביים באבחנתם לגבי הקשר בין מוסריות לפוליטיקה: מי שלא מסוגל להבחין בין פוליטיקה לאתיקה לא יכול להיות מסוגל לערוך מחקר משמעותי באחד מתחומים אלה וקל וחומר שביחס ביניהם ולכן אין שום סיכוי שמבצעי המחקר היו מסוגלים לזהות את הקשר ביניהם.

די בכך כדי לפסול על הסף את המסקנה לכאורה של המחקר-לכאורה; אתה אינך יכול לערוך מחקר באתיקה כאשר אינך יודע את גבולותיה או את נקודת מבט של מטפיסיקה חברתית. כל אלה מובילים למסקנה מכרעת אחת, שהיא שההנחה שביסוד המחקר והמאמר היא שהמוסר שייך לתחום מדעי החברה. תפישה זו מנוגדת לתפישת המוסר האובייקטיבי, הגורסת שהמוסר הוא ענין מציאותאי המבוסס, קודם כל, על קיומה של הבחירה החופשית. ככזה אין הוא כולל בהכרח השקפה פוליטית – וקל וחומר שאין הוא מוגדר או מוגבל על ידי גישה פוליטית מסויימת.

פילוסופית, הפוליטיקה היא הענף המרכז את מדע החברה. ככזה, הוא דן בצורת החברה האידיאלית של האדם. מנקודת מבט זו, בחינת מוסריותה של שיטה פוליטית צריכה להיעשות בהתאם למידה שבה שיטה זו תואמת את דרישות המוסר האנושי, המבוסס, מנקודת מבט מציאותאית, על המציאות.

נתונים נוספים