סינתיזה ואמת

 

סינתיזה ואמת

בעשור האחרון שמעתי מספר פעמים על כך שניסיתי לערוך "סינתיזה בין הפילוסופיה של אין ראנד והיהדות". הדבר אינו נכון וזו טעות לראות כך את פעולתי הרעיונית. מהי האמת? כחוקר המחזיק בפילוסופיה של אין ראנד, עסקתי בזיהוי ערכים שמתאימים לגישה זו ומצאתי כאלה במסורת היהודית. עקרונית, אין הדבר שונה מזיהוי והעדפה של אסכולה אמנותית או של גישה פוליטית על ידי מי שדוגל בגישה הפילוסופית המציאותית (הפילוסופיה של אין ראנד).

בדיוק כפי שחובב המוסיקה של בטהובן שמחזיק בפילוסופיה של אין ראנד לא ייחשב למי שעשה סינתיזה בין בטהובן לאין ראנד, אין מקום לראות את זיהויי שיש משום אמת וצדק ביהדות כנסיון לסינתיזה בין אין ראנד ליהדות. למעשה, לא קיימת אפילו סינתיזה בין אין ראנד לאמת, צדק, חופש או יופי, אף שאלה קיימים בגישתה וזאת מהסיבה שלא מדובר בערכים שהומצאו על ידה כמו הפילוסופיה שלה. ברוח זו, החזקתי בפילוסופיה של אין ראנד כמוה כהחזקה בפנס או במיקרוסקופ. מדובר במכשיר שימושי המאפשר לי לתפוס, להבין ולפרש דברים בצורה מיוחדת, שנוצרה על ידי אין ראנד. אין בנמצא סינתיזה בין אמצעי תפיסה למהות שנתפסת על ידו או בין יצירה למי שמעריך אותה.

את היחס בין הפילוסופיה המציאותית למסורת היהודית ניתן לראות גם כיחס בין פילוסופיה למדע מסוים; בזמן שהפילוסופיה מגדירה עקרונות כלליים ובמובן זה מניחה את קוי המתאר היסודיים של מפת המציאות, מציגה היהדות לא רק את המסורת היהודית, שהיא הידע המועבר מדור לדור, אלא גם את ההסטוריה שלה, וכל מה שיצרה לכל אורך זמן קיומה בכל התחומים שבהם מתבטאים חיי אדם.

בהקשר זה אין בהתאמה בין עקרונות או יסודות מסוימים בין פילוסופיה זו ליהדות משום אמירה – וקל וחומר הוכחה – כי היהדות מבטאת את הפילוסופיה של אין ראנד או להיפך. אך גם לא ניתן להתעלם מעדויות קיימות המצביעות בבירור על התאמה עקרונית הקיימת בין פילוסופיה זו ליהדות. מדובר בעובדה שיש בה כדי להיות בסיס למסקנות שהן בעלות משמעות אם וכאשר ניתן להשתמש בהן לצורך אמיתי.

אוהד קמין