הטוב במלכודת הרע

הטוב במלכודת הרע

על מחוייבות הציות של הטוב

במלחמה המטפיסית המתחוללת במציאות שבה אנו חיים, ניצבים זה מול זה חילות החיים והמוות, כשכל אחד מהם מבקש להביס את יריבו ולכבוש לעצמו שליטה מלאה בקיום. עם ישראל, המייצג את מכלול כוחות החיים כנציג האלוהים, בורא העולם, שהוא כוח החיים של היקום, דוגל בטוב, בצדק ובאמת ופועל למענם בכל תחום שבו הם מתבטאים מציאותית, פילוסופית ודתית.

בראש כל כוחות הרוע הפועלים נגד הטוב עומדת המסורת הנוצרית, המנהלת מזה דורות רבים במישורים רבים מערכה שמטרתה להצר את צעדיו של הטוב ולמנוע ממנו להגיע ליישומי ערכיו בעולם. פילוסופית ודתית הצליח הרוע ליצור אמצעים רבים ומתוחכמים כדי לקדם את מטרותיו ולהשפיע על חלק גדול מן האנושות לקבל את ערכיו. דבר זה נעשה על ידיו באופן מתוחכם ביותר דרך דרכי רמיה רבות, שבהם הצליח להרחיק בני אדם רבים מדרכי האמונה הנכונה, האמת והצדק מבחינה דתית, פילוסופית ופוליטית גם יחד. בכל אלה הצליח להביא בני אדם רבים למצב של יאוש, אומללות ושקיעה בשקר.

במאות השנים האחרונות הצליחו הרוע בכלל וראש החץ הדתי שלו, הנצרות בפרט, לגבש את כוחותיו מסביב למתקפה שהביאה את המלחמה נגד עם ישראל לשיא הסטורי, שהמאפיין המובהק ביותר שלו הוא ההצלחה להביא את העם היהודי למצב תודעתי של בלבול ערכים ופעולה של רבים מבניו בשירות אויביו. דבר זה מתבטא בכך שהיוםניצבעםישראלבפניהמזימההמסוכנתביותרשאיפעםנקשרהנגדוב מטרהלהביסוולהשמידו. מבחינה מעשית, מדוברבתפיסתו של חלק מן העם היהודי על ידיהמגמההרעיונית-סוציאליסטית,הדוגלת בערכי הנצרות, שחלק ממנהכברהושלםבדמותהשלמדינתישראלהסוציאליסטית.

בשרתה את הרוע, גרמה מדינת ישראל בפועללפגיעה באיכותקיומושלחלקהעםהיושבבציון (וגם השפיעה בכך על הפזורה היהודית בעולם) והפכה אותו מכזה של בני אדם בעלי פוטנציאל וחזון אמוניים של הגשמת ערכי הטוב האלוהי במציאות לציבור שבו מוגשמים רבים מערכיו של הרוע המטפיסי במציאות; מדינת ישראל היתה לדוגמה מושלמת להמחשת חלק גדול ממזימות הרוע: רבים מאזרחי ישראל, שמוצאם משושלות של דורות רבים של יהודים שומרי מצוות, היו בפועל לחילוניים שבחלקם הגדול הם אתאיסטים המתנגדים לדת בכלל וליהדות בפרט. בתהליך התדרדרות יסודית הפכו אלה ששמרו אמונים למסורת ישראל מבלי שנכנעו לפני מתנגדיו במשך הדורות לבוגדים שאימצו את ראיית העם היהודי כבעל אופי בלתי מוסרי ואת האמונה בהיותו של האדם היהודי תואם גזלנות, חוסר מעש וטפילות בדיוק באופן המותאם לאגדות האנטישמיות ולהאשמות עלילות הדם ההסטוריות – וכך הוא נשמר על ידי רבים מאזרחיה של ישראל דהיום.

מעבר להיבטים הדתיים, הגשמת משאלותיו של הרוע הכלל-מציאותי התבטאה גם ברבדים רבים הנוגעים לחשיבה האוניברסלית – והעם היושב בישראל מבטא זאת במחשבותיו, בערכיו ובפעילותו הפוליטית; מבחינה פילוסופית מחזיק היום הישראלי בתערובת ערכית-רעיונית הכוללת כל סטיה אפשרית שעשתה המחשבה האנושית לאורך ההסטוריה, כולל השפעות פילוסופיות שמקורן במקומות ותרבויות נידחים ומפגרים ברמתם. פוליטית, היתה מדינת ישראל, שהצליחה לדכא את כוח החיים החיובי והייחודי של נתיניה, לעריצותהמדכאתאתאזרחיה, כאשרהיאלארקבוזזתאותםאלאגםמחנכתאותםלחשוב, להאמיןולהתנהגכנוצריםשונאיישראל.

 בתחום אחרון זה, שבו מעניק כבר מזה זמן ארוך העולם הנוצריאתהלחיהשניהשלהעםהיהודילעםהמוסלמי, מיישם את הדבר עם ישראל במלוא מדיניותו כלפי אויביו במזרח התיכון, שבה הוא מציית ללחצי העולם החיצון, והמערבי-נוצרי במיוחד, המשפיע  עליו לפעול ברוח מסורת הויתור, הפשרה והכניעה כלפי האויב הפלסטיני.

ממשלת ישראל איננה מודעת במלוא היכולת למידת היותה של מדינת ישראל, לפחות במודעותם של אנשי הארץ והעולם כולו, נציגת העם היהודי. בשל מחדל זה נבצר ממנה למלא את תפקיד הטוב המציאותי על כל המשתמע ממנו לגורל העולם, והיא מכלה את כוחותיה בשירות הרע, על אף שרבים הם הסימנים הגלויים לכך שהיא נהנית מהגנה ושמירה מיוחדות, המאפשרות לה להתמודד עם קשיים מציאותיים עצומים, התובעים כוחות רבים להתמודדות עימם.

בינתיים מצליחה מדינת ישראל לנצח את אויביה, לעמוד במשימת היותה גורם מלכד המושך רבים מבני הקהילות היהודיות בעולם ולטפח כשרונות ייחודיים רבים בתחומי התמחות רבים אשר מסתכמים בהרמת קרנו של העם היהודי בעולם ותרומתו לאנושות ולאנושיות גם יחד. בערוצים רבים מצליח עם ישראל, על אף המחסומים שמציבה בפניו המלחמה נגד אויביו המרובים ומערך ההטעייה הפוליטית רבת הפנים שעימה הוא מתמודד מבית ומחוץ, לשמור על כוחות היצירה שלו ולקדם את הטוב.

עם זאת, נראה ששומה על ישראל להכיר – וכדאי שיהיה זה בהקדם - במידת הטוב המעורבת בקיומו, החל בטוב שקיים בו וביכולות היצירה שברשותו וכלה בטובה המושפעת עליו מן העולם שמחוצה לו; שני אלה הם שתי צידיה של מטבע הקיום של מציאות הטוב, המחייבת דרגה גבוהה של ציות ברמה מטפיסית. כפי ששומה על כל אדם עשיר לדאוג לשמירה והגנה טובים על נכסיו, שומה על כל מי שמייצג את מקור העושר העולמי ואת בוראו להתעורר מתרדמתו, להשתחרר מכל צורה של אחיזה רעה ולשוב לחיים פעילים במלואם, שבהם לא יישאר מקום פנוי לחוסר מעש, לחדלון ולכניעה, וניתן יהיה להשלים את מפעל הכיבוש של הטוב בעולם ובמציאות.