עושר ועצמאות

 

עושר ועצמאות

העושר החומרי של היצרן נובע מעשרו הרוחני; עשרו של היצרן הוא רוחני ביסודו והעושר הפיסי שלו הוא ביטויים של רעיונות היצירה שלו. מציאותו, על כן, היא מציאות שבה חופף הרוחני את הפיזי ומצבו הנפשי, בהתאם, מאוזן. היוצר מבוטח כל עוד הוא חי כי מקור היצירה הוא ברוחו והוא יכול ליצור מחדש גם אם פרי רוחו זה נהרס. כך נשמרת תמיד עצמאותו של היצרן בידיו.

עשרו של הגזלן הוא חומרי בלבד. לערכים הפיסיים אין העמקה במערכת הרוחנית שלו, המוקדשת לא ליצירה אלא להעברה לרשותו של יצירות קיימות. משום כך אין הוא אוחז בדבר מנשמת היצירות שהוא אוחז בגופן הפיזי ומצבו הנפשי מעורער מתוך כך שאינו יכול לבנות מציאות של קבע ברוחו. יחזיק הגזלן בעושר גדול ככל שיחזיק, תחושת החיים שלו תמיד תהיה כשל מי שתלוי בפעולותיהם של אחרים ולא של עצמאי.