התמחות והרמוניה

 

התמחות והרמוניה

 

בגוף בריא יש לכל איבר תפקיד משלו, שהוא בלתי ניתן להחלפה; בגוף אין הראש יכול לבצע את תפקיד הרגליים או להיפך. העובדה שהראש והרגליים עובדים בהרמוניה תלויה, בין היתר, בכך ששניהם ימלאו את תפקידם על יסוד שמירת הזהות המסוימת המיוחדת להם.

כך הדבר הוא גם בגוף חברתי אנושי: אם אין כל יחיד יכול למצות את מהותו היחידאית ולבחור, תוך כדי כך, להיות אותו חלק בגוף שזהותו מאפשרת, לא יפעל הגוף כולו, בדיוק באותה מידה בה לא יפעל גוף אדם שבו מתמרדות הרגליים כנגד הראש.

מדינה, כמו גוף, צריכה לפעול מתוך הסתמכות על בחירתם החופשית של כל חלקיה לתפקד בהתאמה לידע שלהם, להתמחותם. תיאורטית, אף אם מחזיק הראש בידע הנחוץ לצורך תפקוד כרגליים, אין הוא יכול למלא את תפקידן כי אין הוא בנוי מבחינה טבעית לצורך פעולה כזו.

כמו שהראש – טוב ככל שיהיה – איננו יכול למלא את תפקיד כל האיברים שבגוף, אפילו דיקטטור חכם, טוב-לב ודעתן, אשר עבר קורס טיס, איננו יכול להטיס את כל המטוסים במדינה. וכך הוא גם עם ראש ממשלה של מדינה ריכוזית.

נתונים נוספים