אמיץ

אמיץ

להיות עם חפשי בארצנו

אמת מוסר ידידות צדק

תנועת אמיץ שואפת לייסוד חברה צודקת, שתיוסד על ערכי האמת, המוסר, הידידות והחירות. אמיץ סוברת כי לצורך הגשמת רעיון זה על הממשל לנקוט בצעדים הבאים:

א.חוקת זכויות אימוץ חוקת-יסוד שתכלול הגנה על זכויות האדם, ובתוכן הזכויות לחיים, לחירות ולביקוש האושר.

ב.הפרטה כללית הפחתת התערבות הממשל בכלכלה עד לניתוקה המוחלט של הכלכלה מן המדינה, והעברת כל אמצעי הייצור לידיים פרטיות.

ג.הפסקת כפיה שלטונית חיסול כל צורה של כפיה יזומה ואלימות מכל סוג שהוא מצד הממשל כנגד האזרח.

תהליך הפיכת החברה לחופשית ייעשה על ידי הגדרת חוקה שתבטיח את זכויות האדם ותגן עליהם, ללא פשרות; חוקה כזו תסייע, בין היתר, בהגנה על זכויות הרכוש של כל אדם יחיד, שהן ביטוי לקדושת כבודו ושאיפתו הצודקת לעשות בתוצרי מאמציו כטוב בעיניו; העיקרון של זכויות האדם יוחל על כל אדם יחיד באשר הוא ללא הבדל דת, מוצא, מין ו/או השקפה. הכלכלה תופרד מן המדינה ותופסק הפרת זכויות האדם על ידי הממשל, באמצעות ביטול כפייתיות ממשלתית על כל צורותיה, תיקון עוולות השלטון, והפרטה כללית של המשק, שמשמעה השבת אמצעי הייצור לידי האזרחים היצרנים. תפקיד הממשל יוגדר ויצטמצם למשימת הגנה על זכויות האדם של האזרחים מבית ומחוץ, באמצעות משטרה וצבא, אשר יפעלו בהנחיית מערכת משפטית הכפופה לחוקה כלעיל. צעדים אלה, אם וכאשר ייושמו, יביאו לשחרור הכלכלה, להגדלת האחדות והשיתופיות החברתיים ולשחרור, לצורך פעולה, של הטבע האנושי החיובי והיצרני הטמון בכל אדם יחיד; כך תנותב האנרגיה היצרנית של בני החברה לפעולה יצרנית, שתביא לחיזוק כלכלי, לשיפור רמת החיים החמריים והרוחניים, להפניה גדולה יותר של משאבים לצרכי רוח האדם, ותעלה מידת המוסריות האישית והחברתית, אשר תחזק את כושר עמידתה של החברה מול עוינות מבית ומחוץ, ותאפשר לאזרחים כפרטים ולחברה ככלל להוציא אל הפועל את אפשרויות החיים הגדולות שנבלמו בהם עד היום.

תנועת אמיץ מניחה שכל יחיד או קבוצה שואפים במידה כלשהי לטוב, ומציעה להם שיתוף פעולה וסיוע הדדי על יסוד מידה זו וביחס ישר לעצמתה. בהתאם לכך, אמיץ תתמוך בכל הצעה והדגמה של שיפור איכות היחסים החברתיים והכבוד ההדדי בין אנשים טובים, ותפעל להעלאת מידת המוסריות של החברה על ידי הגברת מידת הידע וההבנה בה באמצעות עידוד דיון, עימות וויכוח חפשיים, בהתאם לעיקרון היסוד של חירות ההבעה. ברוח זו תעסוק אמיץ בביקורת בונה של החברה בכלל ושל הממשל בפרט ותתמוך בחיזוק התקשורת הנאורה והחיובית בין חלקי העם ושכבות החברה. אמיץ תפעל לתיקון המצב המדיני על ידי תמיכה בהפסקת שיתוף פעולה עם חברות הפוגעות בזכויות האדם ולא תשתף פעולה עם שום יחיד, קבוצה או חברה הפוגעים בזכויות האדם אלא, כאמור, במידה והם מעוניינים לשפר את דרכם על יסודות האמת, המוסר, החירות, הידידות והצדק.

נתונים נוספים