מהו קולקטיביזם?

מהו קולקטיביזם?

כיחידאיים, אחד הרעיונות שנגדם אנו נלחמים הוא הקולקטיביזם, המנוגד ליחידאיות. רעיון זה קיים ברשותו של אדם כאשר רואה האדם את עצמו רק כחלק מקבוצה של בני אדם רבים ואינו יורד למלוא עומקה של משמעות היותו יחיד שקיומו הוא בעל משמעות גם כשלעצמו, ללא קשר לקבוצה. כשנמצא אדם במצב שבו הוא רואה את עצמו רק כחלק של קבוצה, מצביע הדבר על כך שאין ברשותו רמת מודעות המתאימה ליחידאי.

מכיוון שהאדם היחיד מחזיק, כחלק מטבעו, הנובע מבחינה מטפיסית מחוק הזהות, בתכונות המיוחדות לו, אשר אינן קיימות בהוויית המודעות הקבוצתית, משמעות היעדר מודעות יחידאית היא שהוא אינו מסוגל למצות את האפשרויות היחידאיות של קיומו. קיומה של מודעות קבוצתית בתודעתו של יחיד אנושי או של חברה אנושית שיש בה יותר מאדם אחד אומרת שיחיד או חברה זו לוקים, כנראה בקולקטיביזם פתלוגי, שהוא תוצאה של טעות פילוסופית.

בזמן שאפילו בעל חיים עדרי בטבעו מפתח תכונות יחידאיות שנובעות מכך שמבחינה פיסיולוגית הוא רוכש לעצמו, על יסוד של נסיון יחידאי, ידע הנובע מנסיונו הפרטי, אין האדם מחוייב לכך בגלל היות חלק מטבעו כולל מודעות פילוסופית; הפילוסופיה שהאדם מחזיק יכולה לכלול טעויות מסוגים שונים, שביניהן המודעות הקולקטיביסטית. מודעות זו היא סוג של אמונה טפלה אשר האדם המחזיק בה מאמין בכך שזוהי זהותו הנכונה, אשר איננה מאפשרת לו להכיר בהיות יחידאיותו יסוד זהותו המציאותית.

כשהיחיד איננו מודע לכך שמבחינה מציאותית היבטי אישיותו המיוחדים לו קודמים, בשל היותם יסודיים יותר, להיבטים הקבוצתיים של מהותו, עלול הוא להחמיץ את יחידאיותו למען היבטים אלה. אדם במצב כזה רואה תמיד קבוצה כעולה על היחיד ולפיכך את הקבוצה שאליה הוא שייך כעולה על יחידאיותו, כלומר על ההיבטים המיוחדים לו. אדם כזה מחזיק בקולקטיביזם במיוחד אם הוא נולד, חי ומתחנך בחברה קולקטיביסטית. אם לא מדובר בחברה פרימיטיבית, שעדיין לא הגיעה לדרגה תרבותית של יחידאיות, ממוסד בה הקולקטיביזם במסגרות התייחסות מסוגים שונים, החל ממשפחתיות או שבטיות טבעיים וכלה בקולקטיביזם מלאכותי, כמו זה המתבטא במעמדות, דרגות ורמות שיוך שנוצרו למטרות פוליטיות וכדומה.

הקולקטיביזם – בכל מידה שבה הוא מתקיים – קיים ביישות האנושית כגורם שלילי המפריע להתפתחות ולחיים התקינים של היצור האנושי כי הוא איננו מתאים למודעותו של היחיד האנושי ששומה עליה להיות – כמתבקש מטבע קיומו – יחידאית. מתוקף עובדה זו יש לראות את הקולקטיביזם כסטיה המנוגדת לטבע.

הקולקטיביזם, בהגדרה, הוא האידיאל שמציג את הקבוצה – הקולקטיב – כעולה על היחיד מבחינת ערכה החברתי והמציאותי. בחברה קולקטיביסטית החברה, הקבוצה, הקולקטיב, נמצאים במקום גבוה יותר גם מבחינה מוסרית כי הם נתפסים כנעלים מבחינה מטפיסית. בחברה כזו מחונך האדם להעדיף את המסגרות הקבוצתיות על פני האישיות ולהשקיע את משאביו הפרטיים לטובת קידומו של הקולקטיב, יהיה אשר יהיה.

בגלל הקולקטיביזם מכוונת תודעת היחיד לראות מחוייבות מוסרית בהעדפתו של הכלל בכל מצב שבו יש עימות בין ענינים אישיים לקבוצתיים.

נתונים נוספים