חיוביות המונופולין

 

חיוביות המונופולין

בניגוד לדרך שבה מבינים היום בני אדם רבים את מושג המונופולין, מונופולים אינם מייצגים רוע כלשהו, אלא אם כן הם ממשלתיים. במובן זה כמוהם ככל נתון מציאותי ששימושו בידי אדם מוסרי אינו נוגד את המוסר. רק מונופול ממשלתי הוא כזה שכופה את עצמו על הציבור (כי רק כך הוא משיג את שליטתו המלאה, המונופוליסטית, בתחומו).

למעשה, קיום מונופול פרטי בשוק חופשי, היא בדרך כלל עדות למצב חיובי, כי אם מונופול אינו ממשלתי, מייצגת פעמים רבות עצם עובדת היותו מונופולין את הכרת ציבור הצרכנים באיכותו ואת אמונם במוצר זה.

לכן, עצם הצלחתו הכלכלית של יצרן המחזיק במונופול איננה רק עדות לאיכות אלא גם, כשמדובר במוצר או בשירות המיוצרים על ידי יותר מיצרן אחד, עדות גם לנצחון בתחרות החפשית, על כל השלכותיה.

נתונים נוספים