נצחיותו של הקפיטליזם

 

נצחיותו של הקפיטליזם (*)

לעתים, מתוך רצון להגן על הקפיטליזם, מסבים תומכיו את תשומת לבנו לכך שהקפיטליזם הביא לשגשוג וקידמה בעידן האחרון. גם מרוח דברי אין ראנד, אשר מיקדה במאמריה את תשומת לבו של הקורא במהפכה התעשייתית כביטוי המשמעותי ביותר של ההתפתחות האנושית במאה ה18 וה19, ניתן להבין מכך כי הקפיטליזם היה הגורם אשר עמד ביסוד הקדמה המודרנית שהאדם נהנה ממנה מאז ועד ימינו.

אך למעשה, על אף שעובדות אלה נכונות, הדבר בכללותו איננו מדוייק, כי הקפיטליזם איננו פרי העידן החדש. מבחינה עקרונית, בשל היות הקפיטליזם תואם את טבע האדם, הוא מלווה כל מצב אנושי. ככזה מהווה הוא ביטוי של כל מערכת יחסים אנושית פוליטית-כלכלית חופשית אשר מבוססת, ככזו המבטאת חופש, על מה שיש לבני אדם יצרניים להציע זה לזה ללא כפייה.

מבחינה זו הקפיטליזם איננו מייצג מגמה חדשה אלא את המגמה העתיקה ביותר המניעה את חיי האדם, שהיא פעולתו למען קיומו באמצעות הערכים שהוא קונה – ולאו דווקא במישור החברתי.

הטעות שבתפיסת הקפיטליזם כפועל יוצא של מגמה חדשה בהסטוריה האנושית עלולה להתבטא באי הבנות. כמו, למשל, מה שיכול לקרות במקרה של ראיית הקפיטליזם כמגמה חדשה ביחס מבחינה הסטורית. דבר זה יכול להביא לשאלה: מה היה יסוד חיי האדם לפניו? משום כך יש טעות הגיונית בעצם השאלה, כי אם היה דבר אשר איפשר את ההישגים הגדולים של האדם לפני הקפיטליזם, אומר הדבר שיכול האדם לחיות בלעדיו.

אך האמת היא שמבחינה עקרונית הקפיטליזם מבטא רעיונות כה יסודיים של קיום אנושי בכלל וחברתי בפרט שאין הקיום האנושי אפשרי כלל בלעדיו. משמעותו של דבר זה לפני הכל הוא שלמעשה, הקפיטליזם ביסודו אפילו איננו חברתי אלא מטפיסי, כלומר: הוא מבטא את העובדה שכדי להתקיים שומה על האדם לעשות זאת באמצעות קנינו, כלומר באמצעות הערכים שאותם הוא קונה במציאות.

אם וכאשר מבינים כך את משמעות מושג הקפיטליזם – קניניות – מבחינים בכך שהקפיטליזם מבטא את דרך קיומו של האדם במציאות הן כיחיד והן כחברה. בכל מצב היסטורי ובכל חברה אנושית נתונה היה מצב שבו התקיים הקפיטליזם קודם כל ברמת היסוד שבה הגיע להישגים קניניים ולאחר מכן ברמה החברתית שבה גילה את המסחר המאפשר להחליף את קניניו בין בני חברתו.

החירות האנושית, שהיא המאפשרת הן את השגת הקניין האנושי והן את השימוש בו, היא היסוד לכל פעולת מסחר שמתבצעת על ידי בני אדם באשר הם. דבר זה, אשר התקיים משחר ההסטוריה והתבטא בתקופת המהפכה התעשייתית במבצעים הגדולים של הקידמה, ההתפתחות והטכנולוגיה של הזמן החדש, הוא – ביחס לזמן – בעל מעמד נצחי, המשתווה לזה שיש לטבע האדם בהסטוריה.

מבחינה זו אין הקפיטליזם פעולה מסוג מסוים שיש בה כדי לשפר את הפעילות החברתית של האדם אלא תנאי יסוד המאפשר לאדם את מימוש יכולתו היצרנית והקנינית – ולמעשה את מימוש אנושיותו.

(*) קפיטליזם = קניניות

נתונים נוספים