קפיטליזם ידידותי

קפיטליזם ידידותי

ידידות משמעה זהות ענינים בין בני אדם המתחברים זה לזה, מסייעים זה לזה ומרוויחים זה מקיומו של זה. בכלכלה אומר דבר זה: קפיטליזם. בניגוד למיתוס המקובל גם בין אוהדי הקפיטליזם והכלכלה החופשית אין משמעותם המעשית היסודית של אלה תחרות ומלחמת אינטרסים (ענינים) אלא ראשית לכל שיתוף פעולה. דבר זה נובע ישירות מהיות הסוחר אדם המתמחה בקשר בין בני אדם. התמחות זו הכרחית למי שפועל במרחב החברתי שבו מיושם הערך היסודי של הכלכלה: שיתוף הפעולה.

כפי שניתן להסיק מהתבוננות בכל מה שנעשה בידי בני אדם למטרות מסחריות, הרי שאף המוצר המסחרי הפשוט ביותר – משירות כלשהו ועד לתבלין – דורש מידה רבה של שיתוף פעולה בין אלה שאחראים לדרך שאותה עושה זה כדי להגיע מן היצרן לצרכן. גם אם מדובר בדבר פשוט שנוצר על ידי יצרן יחיד בד' אמותיו, נדרשים שלבים רבים של פעולה כדי לגרום לו לעבור את הדרך שבין יצרן דבר זה למעוניינים לרכשו כמו פרסום, תחבורה, הובלה וכיו"ב. וקל וחומר במקרה שבו מדובר באחד מהמון המכשירים המתוחכמים והשירותים שבהם מוצף כל אדם בחברתנו – שלא לדבר על טכנולוגיה כמו תעופה, שכמעט כל אדם בחברתנו משתמש בה. זו כוללת את יצירתם של מטוסים ואת כל הקשור בהם, החל מהתשתית הידיעתית שחייבת להימצא בידי כל העוסקים בתעופה והמטפלים במטוסים וכלה בטכנולוגיית הייצור, הבניה והאחזקה של מסלולים, הפקה וייצור של דלק מתאים – וכמובן שכל הכרוך בשדות תעופה.

בשל העובדה שכלכלת זמננו מבוססת על רשתןת של תחומי ענין הפרושות על פני כל הכוכב, כל פריט שגרתי של מזון, לבוש ומגורים שכל אדם צורך מדי יום דורש מידה רבה ביותר של שיתוף פעולה בין בני אדם רבים, המתגוררים במקומות שונים, המחזיקים בהתמחויות שונות והמדברים בשפות שונות. מבחינה הגיונית, מעשית ומציאותית אומר הדבר שהעיסוק במסחר תובע התמחות גדולה בתחום הקשרים בין בני אדם, ולו רק מכיוון ששומה על כל מי שרוצה למכור משהו לשאוף להתאימו לזה שלו הוא מעוניין למכור אותו.

לסוג זה של יחסי התאמה בין בני אדם, שבהם מכיר כל אדם את עמיתיו עד כדי שהוא יודע מה יכולים שניהם להרוויח זה מזה, ולכן הם בונים קרבה הדדית יש גם שם שלרוב אין משתמשים בו בהקשר כלכלי: ידידות.

מושג הידידות הוא המושג המתאים ביותר לתיאור יחסים טובים בין בני אדם; מבחינה לשונית הוא מבוסס על המושג "יד" ומבטא את מה שנהוג לתאר כ"יד לוחצת יד", כלומר מצב שבו בני אדם מסייעים זה לזה. בפועל, מצב של ידידות הוא מצב חברתי נאצל, שבו חוברים בני אדם זה לזה על יסוד הנחתם שהתועלת העצמית עולה בקנה אחד עם התועלת ההדדית.

כידידות, הקפיטליזם (הקניניות) הוא הביטוי בפועל של חיים בחברה שבה קיימת תפיסת ענינים מאוחדים, שעליה מתבסס שיתוף פעולה הדדי בין בני אדם, המפיקים רווחים בחומר וברוח, תוך אמון הדדי ושמחה הנובעת מידיעת האחר. ידיעה זו, שהיא – כפי שניתן להבין - תנאי להצלחת המסחר, מבטאת את היותה דרכו של הסוחר להזדהות עם לקוחו כי כדי לתת בידו ערך יש צורך לחשוב על צרכיו ורצונותיו.

בני אדם רבים אינם רואים בכלכלה, במסחר ובקפיטליזם ביטוי של ידידות ויתרה מזו: הם רואים את המסחר כביטוי של רוע וכיסוד למלחמות בשל מעורבותם של ענינים מנוגדים. כדי להבהיר להם את הטעות היסודית שקיימת בראיית המסחר, שהוא ביטוי של ידידות, כמהות המבטאת ניגוד ענינים, יש לציין לפניהם את מה שצריך להיות ברור לכל: שקטיעת המסחר משמעה הריסת האפשרות של בני אדם להתקרב זה לזה על יסוד של רצון טוב.

כי אסור לשכוח את עובדת היות המסחר החופשי דבר הנעשה – כפי שניתן להבין מהביטוי – ללא כפיה. כאשר הכלכלה בחברה מבוססת על בחירתם ורצונם של הסוחרים, שכל אחד מהם חפץ להרוויח, זוהי הדרך הצודקת היחידה, וזוהי גם דרך הידידות הראויה להיות השליטה ביחסי האנוש. באמירה לטובת הקפיטליזם הידידותי אין הכוונה שיש גם קפיטליזם ידידותי אלא שמכיוון שהקפיטליזם הוא הביטוי המעשי של שיתוף פעולה בין בני אדם המסייעים זה לזה על יסוד חופשי תוך הפקת רווח הדדי, הרי הוא ידידותי.

 

נתונים נוספים