ההחמצה

ההחמצה

בהווה נתקלת תנועתה של הפילוסופיה של אין ראנד במכשולים קשים של חוסר הבנה, המעכבים את היכולת הטמונה בה להשפיע על החברה כראוי ליצירה כה גאונית. את עיקרה של החמצת ההזדמנות ההסטורית הנדירה להביא את רעיונות אין ראנד למצב שבו יוכלו להשפיע לטובה על התרבות ניתן לראות בגישה העכשווית הננקטת בידי תלמידי אובייקטיביזם אשר, מתוך אי הבנת מלוא המשמעות של הפילוסופיה של ראנד, תופסים אותה כחלק ממאבק רעיוני פוליטי שמשפיע בעיקר על היבטים חברתיים של התרבות האנושית.

אך לתפיסת אין ראנד את המציאות יש משקל של מהפך רב הרבה יותר מכך, ולמעשה, של אפשרות לשינוי כה עמוק של התרבות מבחינה רעיונית, עד שיחסית לפוליטיקה נמצא הוא במימד המטפיסיקה, שמהווה רובד יסודי יותר מהפוליטיקה. פילוסופית ניתן לראות, מנקודת מבט זו, את הפוליטיקה כתוצאה ואת המטפיסיקה כסיבה. בצורת משל ניתן לומר כי הדרך שבה נוהגים היום להציג את אין ראנד שקולה לעיסוק בפירותיו של עץ תוך התעלמות מכך ששורש קיומו של העץ מתחיל בשרשיו, שהם יסודות כל מה שיתבטא מאוחר יותר בפירותיו.

הנמשל: אנשי הממסד של הפילוסופיה של אין ראנד בהווה עוסקים בהתייחסות אין ראנד לבעיות הפוליטיות של העולם, אך יש בכך משום התעלמות והחמצה של החלק החשוב יותר של פילוסופיה זו, שיש בו את התשתית הנחוצה לזיהוי שרשי הבעייתיות של מצב החברה האנושית ברמת ערכי היסוד של הטבע האנושי. המיקוד העכשווי שהממסד הפילוסופי העכשווי של אין ראנד מוביל אותנו אליו הוא ראיית ההבדלים הקיימים בין בני האדם ברמת העימות המסיים את מאבקיהם, מבלי לרדת ליסודותיהם הרעיוניים ברמה הנפשית.

היום, תומכיה המוצהרים של אין ראנד וביניהם יורשיה הרשמיים מתמקדים בעיקר בהיבטים החברתיים-פוליטיים של המציאות בזמן שראנד ראתה נושאים אלה, כראוי, כתוצרים סופיים של מה שכדי להבין את יסודותיו יש להתחיל בנפש האדם: בערכים המציאותיים המביאים את בני האדם בעולם לעשות את הטעויות שקשורות לטבור הנושא המרכזי של חיי האדם: אושרו. מבט מעמיק בבעיות התרבות האנושית בעולם של היום יחשוף את העובדה שמה שמניע את המין האנושי הרבה לפני כל נושא אחר היא בעיית חוסר הסיפוק שיש לבני האדם דווקא ברמה המוסרית.

תרומתה של אין ראנד להבנתנו את נחיצות האושר לאדם ואת נחיצות המוסר לאושר מציגה לפנינו את ערכי היסוד של בחירותיו המוסריות ככאלה הקודמים לכל פעולה בתחום הכלכלי והפוליטי. בשל קדימות מהותית זו מה שעלינו להכיר בו הוא את היות הבעייתיות הפוליטית של העולם האנושי משנית ביחס, ונגזרת של מצבו הרוחני של האדם, שבו תלויה ההבנה לגבי המתרחש בתחומי החברה.

בשל אי לקיחה בחשבון של עובדה זו מחמיצים תלמידי אין ראנד של ימינו את ההזדמנות לפתרון שרשי הבעיות שכתיבתה של ראנד גדושה בהן. במקום לנצל את הדרכתה של אין ראנד בנושא מניעיו היסודיים של האדם – מה שעשוי להביא לפתרון יסוד של רבות מבעיות הקיום האנושי – הם עוסקים בטיוח בעייות העומק על ידי הנחת תחבושות חיצוניות על גוף שלוקה בפנימיותו. בזמן שראנד עסקה עם טבעם של הכשלים של חיי האדם, כדי להצביע על מקור בעיות הבריאות של האנושות, עוסקים בימינו ממשיכי דרכה בריפוי החיצוני-ביחס של בעיות אלה.

חוסר הסיפוק האנושי הכללי של האנושות בימינו, הנובע מבעיות מוסריות, מתבטא בעומס העצום של בעיות בתחום הפשיעה, הסטיה, אי השפיות ושאר צורות חוסר האנושיות הנפוצות בתרבותנו ומעידות על מחלתה הקשה. את תופעת גדילת הפשע בעולם, למשל – מה שבא לידי ביטוי באמנות הקולנוע, המפיקה את תוצריה כתוצאה מהזיהויים שעושים האמנים בתרבות העולם החופשי – ניתן לראות כביטוי להתדרדרות המוסרית שקיימת בעולם של היום – ולייחס דבר זה למחסור גדול במדע במיוחד בתחום המוסר.

מחסור גדול זה בידע ממלא המדע של ראנד. בהקשר זה משלימה עבודתה הפילוסופית את האמנותית, כשהשניה ממחישה את טבע בעיות היסוד הקיימות בנפש האדם. הזיהויים שעשתה בספרותה מראים באופן משכנע עד כמה עמוקה התהום שאליה התדרדרה התרבות הן באמצעות הגדרת ידע פילוסופי והן באמצעות המחשת הבעייתיות (בדמויות ובדרמות הנובעות מן הדילמות הרעיוניות שהציגה בצורה אמנותית). מבחינה זו, העובדה שתלמידי אין ראנד מכוונים היום על ידי הממסד האובייקטיביסטי לעסוק בבעיית הפשיעה המוסרית רק (או, לפחות, בעיקר) בהיבטיה הפוליטיים, היא החמצה גדולה של ההזדמנות למימוש המסקנות מתורת ראנד באופן מעשי.

בזמן שראנד דאגה – במיוחד באמצעות אמנותה – להמחיש את עובדת היות מקור הבעייתיות של אי המוסריות החברתית בעולמו של היחיד, "תורם" האובייקטיביסט של זמננו לאי הבנה הכרוכה בכך בהתמקדותו בפן הפוליטי של הסוגיה. התמקדות זו מחזקת את המחשבה הקולקטיביסטית הרואה את הבעיה בקבוצה אנושית זו או אחרת ולא במימד היחיד, שהוא התחום שבו מתחילות הבעיות.

לפי הפילוסופיה של ראנד, אין ספק שהתחלתן של כל בעיות המוסר החברתיות מקורה בנפשו של היחיד החולה. מחלה זו איננה גנטית או בריאותית ברמת החומר אלא נובעת, ביסודה, מבעיות הקשורות לרוח האדם. לא מן הנמנע שבעיות אלה הן פועל יוצא של חוסר סיפוק יחידאי המתבסס על היעדר של ידיעה לגבי התכליות הראויות לפעולת האדם בעולמנו.

מחשבה זו מבוססת, רובה ככולה, על הרעיון שרק חיים מוסריים – המבוססים, כמובן, על מוסר תבוני – יכולים לשמור על האדם במצב של אושר, אשר בו הוא יכול להתקיים כל ימי חייו באופן שמספק אותו ואת הנהנים מתרומתו - ובכל מקרה מבלי לחוש צורך בפגיעה בבני אדם אחרים. אדם מוסרי וטוב, אשר מבין את היות המוסר הנכון אנוכי ויחידאי איננו רואה כל רווח בפגיעה באחרים. יתרה מזו: הוא מאמין שבני האדם האחרים ראויים ליחס טוב מצידו כי יש לו מה להרוויח מכך. בהקשר זה, כפי שלימדה אותנו ראנד, יכול הוא גם למצוא - כאיש של צדק – את מה שבו הוא יכול להועיל להם כדי שיוכל אף הוא להרוויח מהקיום החברתי.

אך רבים הם בני האדם השטחיים אשר מחמיצים את האפשרות להעביר את המסר החשוב הזה לאנושות, כי אין ברשותם ההבנה של יסודות תורת ראנד. דבר זה נובע ישירות מפעילותם של אנשי הממסד האובייקטיביסטי. כל עוד ממשיכים אלה להתמקד בבעיות הפוליטיות של החברה תהיה הצלחתם במקרה הטוב כזו של חשיפת שחיתויות מקומיות ומניעה של נזקים קטנים ביחס מבני האדם ולא יותר מזה.

בפילוסופיה של אין ראנד מחכים אוצרות ידיעתיים כה חשובים של ערכים למימוש, שאם יידעו הטובים שבבני האדם מה כוחה של אין ראנד הם יוכלו, על ידי ישומה של הפילוסופיה שלה, לגרום לכך שהטיפול בפשע לא יביא רק לכך שייפגע ברמת ענישת הפושעים, אלא ברמה יסודית הרבה יותר, שתהיה כזו של חיסול הפשע מיסודו.

דבר זה יהיה תוצאה ישירה של החדרת המודעות לאתיקה החדשה, אשר תשנה מיסודה את הבנתם של בני האדם לגבי המטרות שלשמן כדאי להם לפעול. אתיקה זו, המבוססת כהלכה על הבנת המציאות באופן אובייקטיבי, תוביל למניעתו מלכתחילה של הרצון האנושי לפשוע בשל ההבנה שהדבר סותר את ענינו האנושי להשיג אושר. מצוייד בהבנה זו יגיע האדם להימנעות מאי מוסריות מהר הרבה יותר מאשר כפי שהדבר נעשה היום.

נתונים נוספים