להיות בן תרבות

להיות בן תרבות

להיות תרבותי – במיוחד אם מדובר בתרבות מתקדמת - פירושו להתאמץ, למלא חובות. יש החושבים כי בן תרבות הוא זה שנולד לתוכה, אך זה איננו בן תרבות - אלא אם כן הוא מכיר באיכויותיה ומסכים עימם, בין אם נולד לתוכה ובין אם לא.

תרבות פירושה, קודם כל, ידע. אדם תרבותי הוא אדם של ידע – ולא של ידע מולד, אלא של ידע שנרכש בדרך מוסרית, כלומר בכוחותיו העצמאיים והיחידאיים. תרבות גבוהה משמעה מסגרות קבועות של פעולה על פי ידע. בן תרבות אמיתי הוא אדם שסיגל לעצמו הרגלים ומסגרות פעולה שמבוססים על ידע – וגם על הסכמה עקרונית שקיימת בין חבריה של התרבות שבה הוא חי על מוסריותו של הידע ועל מוסריותם של היחסים והתנאים שעליהם תבוססנה דרכי המסחר בידע זה.

אדם תרבותי כזה הוא בראש ובראשונה מי שמכיר באיכותו של ידע ובמשמעותו לחיי האדם. במובן זה, לא כל אלה המתגוררים בעריה של תרבות הם בניה האמיתיים. בניה האמיתיים הם רק אלה המכירים בידע שלה כנכון והמצייתים לו. אלה שאינם עושים כך הם בניה החורגים של התרבות ופעמים רבות, במיוחד בתרבות זמננו, הם לא רק אינם בניה של תרבות כלל, אלא אף אויביה.

נתונים נוספים