אולי

 

א ו ל י

על חשבונו האפשרי של המקום

אף כי ספר התורה מתאר במפורט את הסיבות לפעולותיו של הקב"ה, לא ניתן הדבר להשלכה ישירה על המציאות המעשית של חיי היום-יום; בהקשר זה שומה על היחיד המאמין להניח, מבלי לדעת במדויק, כי השתדלות לעשיית טוב תביא שכר לעושיה ועונש לנמנעים ממנה. ביחד עם זאת אין, בשל מורכבותו של ההקשר המלא של הידע הנוגע למציאות, אפשרות אנושית אמיתית לחשב חשבונו של מקום – לדעת מדוע בדיוק בחר האל להטיל, בהקשר מסוים, ברכה או קללה – וקל וחומר שאין הדבר יכול להיעשות על ידי מי שאינו בקי במכמני הידע הכמוס הנוגע להנהלת העולם על ידי מלכו.

עם זאת, לא רק שאדם אינו יכול להתחמק מלנסות ולהפעיל את שכלו לגבי האירועים שמתרחשים במציאות, שומה עליו לנסות כמיטב יכולתו להשתמש בתבונתו כדי לפענח את עולמו, את המציאות שמסביבו. בהקשר זה חייב כל אדם להיות פתוח לכל אפשרות סבירה שמתגלית לפניו להבין את משמעות המתחולל מסביבו ואל לו לוותר גם על אפשרות דחוקה שהיא בגדר של "אולי". חייב אדם לפתוח את הדלת ל"אולי" המתדפק עליה, באשר יש גם למבקר זה תפקיד. תפקידו של ה"אולי" יסודי ביותר במערכת ההנחות שעל פיהן פועלת התבונה האנושית וניתן לומר על "אולי" זה שהוא מהווה אבן מרצפת יסודית בדרך שבה פוסע כל אדם אל הידע המוחלט.

למעשה, ה"אולי" – ההנחה האפשרית – הוא הפתח שדרכו מגיע האדם אל ה"וודאי".

אפשרות פתוחה של סבירות, רחוקה ככל שתהיה, היא חלק מצורת החשיבה האנושית ואין לדעת מתי והיכן יבואו על סיפוקן הדרישות העובדתיות החסרות, כדי למלא בעובדות נחוצות את רעיונותיו המופשטים של החושב, כפי שממלאות תשובות את הכלים הריקים של השאלות, העולות עם התרחשותם של אירועים מסוימים.

לאחרונה, ביום אחד בתקופת "בין הזמנים", זמן חופשתם של תלמידי ישיבות, מצאו כמה מהם את מותם בתאונות דרכים. כצפוי וכראוי, גרם דבר זה לזעזוע בקהילה החרדית והביא רבים מבין אנשיה למחשבה שהאסון קורא לעשיית חשבון נפש של הקהילה.

ביהדות הדתית, המאמינה בניהולו של הקב"ה את העולם, אין אסון יכול להיתפש כדבר מקרי – ואסון מסוג זה, שבו נהרגים ביום אחד מספר תלמידי ישיבות, מכוון לחשוב על סיבתו האפשרית.

כאמור לעיל, איש אינו סבור שיודע הוא את העולם עד כדי שיוכל לחשב את חשבונותיו של השולט בו, אך מאידך אין האדם נזרק לעולם ללא שום יסוד הבנתי – וקל וחומר היהודי. היהודי קיבל מן האל ערכים שהם בבחינת מקדמה שאמורה לאפשר לו עדיפות על מי שאין בידו ידע כלשהו, שכן הוא קיבל מן האל, באמצעות התורה ומערכת של הוראות פעולה, מטען של ידע ומידת שכל ישר שבאמצעותם הוא יכול – ואף מחויב – לנסות ולשער מה מצפה ממנו היושב בשמים.

הדבר מביא אותנו לשאול: האם באותו יום שבו קרה האסון התרחש דבר כלשהו שיכול לגרום לקטרוג כה קשה עד כדי שיביא לעונש חמור כל כך? התשובה לכך היא: אולי.

נתונים נוספים