להיות בן תרבות

להיות בן תרבות

להיות תרבותי – במיוחד אם מדובר בתרבות מתקדמת - פירושו להתאמץ, למלא חובות. יש החושבים כי בן תרבות הוא זה שנולד לתוכה, אך זה איננו בן תרבות - אלא אם כן הוא מכיר באיכויותיה ומסכים עימם, בין אם נולד לתוכה ובין אם לא.

תרבות פירושה, קודם כל, ידע. אדם תרבותי הוא אדם של ידע – ולא של ידע מולד, אלא של ידע נרכש בכוחותיו העצמאיים והיחידאיים. תרבות גבוהה משמעה מסגרות קבועות של פעולה על פי ידע. בן תרבות אמיתי הוא אדם שסיגל לעצמו הרגלים ומסגרות פעולה שמבוססים על ידע – וגם על הסכמה עקרונית.

אדם כזה הוא בראש ובראשונה מי שמכיר באיכותו של ידע ומשמעותו לחיי האדם. במובן זה, לא כל אלה המתגוררים בעריה של תרבות הם בניה האמיתיים. בניה האמיתיים הם רק אלה המכירים בידע שלה כנכון והמצייתים לו. אלה שאינם עושים כך הם בניה החורגים של התרבות ופעמים רבות, במיוחד בתרבות זמננו, הם לא רק אינם בני תרבות כלל, אלא אף אויביה.

נתונים נוספים