מלחמת האמונות

מלחמת האמונות

אנשים נלחמים על מקומות שאינם שלהם וכנגד אנשים שהם אינם מכירים, על יסוד אמונתם שהמקומות והאנשים קשורים אליהם עד כדי כך שיש הכרח הגיוני שיסכנו את חייהם ויקטלו אחרים לצורך זה. זוהי המלחמה המתחוללת בתקופתנו, אשר בעיצומה קיימת ההתנגדות בין החילוניים לדתיים, כאשר החילוניים המתנגדים לדת מאשימים אותה בכך שהיא מבוססת על אמונות טפלות ועל פגיעה באנושי.

אך מבחינה עקרונית, אין חמורה ומסוכנת יותר לאנושות ולאנושיות אמונתו הטפלה של החילוני, אשר בגללה ובכוחה הוא שולח למלחמה את בניו בעיוורון שגדול אלפי מונים מזה שבו הוא מאשים את אברהם אבינו, שעקד את בנו על המזבח.

כי מה אנו יכולים ללמוד מההשוואה העקרונית שבין האמונה הדתית לאמונה החילונית?

אברהם עקד את בנו שלו, שאותו ילד, גידל ואהב. המסורת הדתית קובעת, בשורה התחתונה של סיפור העקידה, כי אין הוא מצווה יותר להקריב את בנו, אך כשעשה זאת, הוא לא נכפה על ידי אדם אחר והוא בחר לעשות את מה שנראה לו הגיוני ותואם סימטרית מבחינה המשלבת את המטפיסי עם האתי: את השבת בנו למי שנתנו לו.

מבחינה עקרונית פעולה זו מהווה הצהרה על אישורו של אברהם את הכוח שהעניק לו, כמו את שאר קניניו, גם את בנו - והיא ניצבת, מבחינת הסיפור התורני, אל מול התהליך שעובר אברהם עד שהוא מקבל את בנו מן האל. בקבלתו על עצמו את תנאי האל ובמוכנותו להעלות את בנו לעולה מבטא אברהם את העקרון שביסוד האמונה היהודית - שמה שיש לאדם בעולמו הוא מתת האל.

אך האדם החילוני, לעומתו - זה שמאשים את אברהם במעשה ההקרבה בטענה שהדבר מצביע על חוסר אנושיות - עוקד את בניהם של אחרים על מזבח אמונותיו שלו. מבחינה זו בולטת הסתירה בגישתו של החילוני המתנגד לדת בכך שאחד התירוצים שלו לתביעותיו מבני האדם שיסכימו למעשי ההקרבה שהוא כופה עליהם, הוא הכעס שהוא חש כלפי מי שלא מוכן להיות נעקד על המזבחות שהוא מאמין בהם בעצמו.

וזהו, למעשה, היסוד העקרוני להבדל שבין היעדר הכפיה מן המסורת הדתית וקיומה המובנה של הכפיה בחברה החילונית של זמננו.

זהו, למעשה, יסודה הערכי-עקרוני של מלחמת האמונות: מחד האמונה החילונית הטפלה, האכזרית, הנשענת על סטטיסטיקה תפלה וחסרת יסוד ועל היקש לוגי רעוע הקובע שסדרי הצבא הנוכחי, כפי שהוא מקובל בעולם המערבי, כולל כפיית הפעולה הצבאית, הם הדרך הנכונה והיחידה לטפל במלחמה – ומאידך, האמונה בכוח הרוח ובצדק המבוסס על ההגיון ועל זכות האדם על עצמו.

נתונים נוספים