תכלית הידיעה

תכלית הידיעה

בין ידיעת האדם לחיה

דרגות ידיעה שונות קיימות ברשותם של סוגי החי השונים בעולמנו, והן מותאמות ליכולות השונות והמיוחדות למעשיו, דרך חייו ואפשרויותיו של כל בעל חיים. על יסוד זה ניתן להבין את יכולות הרוח השונות שבין האדם לבין שאר בעלי החיים כמכשירים שנועדו למטרות שונות מבחינת טבע קיומם; בזמן שבו הידיעה החייתית מאפשרת לבעלי החיים שברשותם היא נמצאת לקיים את עצמם מבחינה גופנית בעיקרה, צייד הטבע את האדם ביכולות שמעניקות לו ידע הנחוץ לשמירה על הקיום, ובנוסף לכך יכולת ידיעתית המאפשרת לו הרבה יותר מכך: את היכולת לפעול בצורה שתביא חיים טובים יותר לשאר החיים עלי אדמות ותאפשר לכל צורות החיים התאמה הדדית.

בעולמנו מתחוללת מזה זמן רב מלחמה שמטרתה להציל את הטבע מידי ...האדם. בהתאם לכך מוצג בימינו האדם כיצור בעל עמדה ירודה בסולם החי, המכוונת אותו לדאוג בעיקר לעצמו מבלי להתחשב בסביבתו. פעולתו זו למען עצמו, המכונה בפי רבים "אנוכיותו" (= דאגתו לעצמו) מביאה אותו לחוסר התחשבות כה אכזרי בעולם שסביבו עד שהוא מוכן להשמידו למען תאוותיו. ברוח תפיסה זו, כל עידננו שטוף באיבה כלפי בני האדם הפועלים מבלי להתחשב בדבר זולת עצמם, ומלא, מאידך, בצורות הערכה שונות הניתנות לבעלי החיים כחלק מהאהבה המוצהרת לטבע של אוהבי איכות הסביבה, המוקיעים את האדם על היותו אוייב לעולם הטבעי וכזה הפוגע בו מבלי להתחשב בו בשל פעולותיו למען עצמו.

בהקשר זה ובהתאם לרעיון שהטבע עולה ברבים מתכונותיו על אלה של האדם, מעלים לעתים מזומנות פילוסופים בני זמננו על נס את יכולותיהם הידיעתיות של בעלי החיים כשהן טוענים כי אלה מציגות לרוב יעילות הגדולה מזו של האדם, כמו בשימוש שהן עושות בידע הקיים ברשותן, הנוגע לעצם הקיום עצמו: סוג זה של ידיעה חייתית מאפשר להן לדעת אינטואיטיבית מה מותר להן לאכול ואל מי או מה ראוי להתקרב כדי לשמור על חייהן מכל רע. סוג זה של ידיעה שכל בעלי החיים ניחנים בו אינו נגוע בטעות הזיהוי הנפוצה בידיעה האנושית ולפיכך אין עוררין על כך שידע "מושלם" מסוג זה, הקיים ברשות כמעט כל בעלי החיים ואיננו נמצא ברשותם של בני האדם, מהווה הוכחה לעליונות רוחנית הקיימ ברשות בעלי החיים ביחס לאדם.

מבחינה זו רבים בימינו הם אלה המאמינים כי העובדה שבתחומי חיים רבים נהנים בעלי החיים מידע חסר אפשרות של טעות, בעוד שרעיונות אנושיים ניתנים להטעייה רבה היא כזו המעידה על כך שבעולם הטבעי קיימת התאמה גדולה יותר בין בעלי החיים ביחס למה שנחוץ לקיומם מאשר ניתן למצוא בעולם האנושי. בהקשר זה, רבים הם בני זמננו אשר אף נשענים על המלחמות הנפוצות שבהן קוטלים בני אדם איש את רעהו כאות להיותם של בני האדם חסרי מוסר במידה שאותה לא תמצא אצל בעלי החיים.

אך השכל האנושי, המבוסס על התבונה האנושית, מאפשר לאדם לדעת גם על הטעויות, המשגים והמרמה הניתנים לעירוב עם אמת בידיעה שנחוצה לו, הניתנים לו על ידי השכל המיוחד לו ובמיוחד על ידי היכולת המיוחדת לו, היכולת המושגית, שמאפשרת לו להשתמש במלים. יכולת זו מאפשרת לו להרכיב גופי ידע אשר אינם ניתנים לתפיסה ישירה באמצעות החושים, כמו תכניות מתוחכמות שבאמצעותן יכול הוא לתכנן ולבנות כלים, מכשירים ומבנים שאינם קיימים בטבע, ואלה יכולים להביא את חייו לדרגות גבוהות של קיום.

דוגמה פשוטה לאפשריויות הידע האנושי ניתן למצוא דווקא מן ההבדלים הרבים שקיימים בין האדם לטבע המקיף אותו ולבעלי החיים הקיימים בו; די, למשל, להצביע על ההבדל שבין האדם לדג. כי אף כי שהדג המהיר יכול להשיג כל שחיין אנושי, אין לשום דג יכולת לבנות ספינות משוכללות, שיכולות להעניק לו אפשרות התקדמות כה מהירה במים ששום בעל חיים ימי, יהיו סנפיריו, קשקשיו ושריריו טובים ככל שיהיו, אינו מחזיק בה מדרך הטבע. 

פעמים רבות ניתן למצוא בימינו בין בני האדם כאלה המקטרגים על יכולות הידיעה והאימוץ של האדם את האצור בטבע, מציגים אותם כפוגעים בטבע, ולרוב פועלים הם, תוך תמיכה ברעיון המלחמה הניטשת בין האדם והעולם, במטרה לשכנע את האנושות כי הישגיו הטכנולוגיים של האדם, אשר בהם הוא עולה על יכולות בעלי החיים, משמשים לו ככלים לדיכוי עולם החי ולכיבושו.

בהקשר זה חשוב שלא לשכוח כי על אף שאין אדם שפוי שאינו מודע לכך שלצורך הקיום האנושי עליו לשלוט בטבע ולדעת לנצל אותו לטובתו, אין בכך משום פגיעה בטבע מצידו של האדם אלא את שיפורו המתמיד; למעשה, מהווה המין האנושי הן את אחד מן המטפלים והמגינים הגדולים של הטבע, אשר הביא אותו במשך אלפי שנות קיומו לדרגות גבוהות של הצלחה, בריאות וחיים טובים. דבר זה נובע מהטיפול המסור שמעניק האדם לכל מין חי שהוא מגדל ולמעשה גם לסביבתו הטבעית, הכוללת את כל החי, הצומח והדומם.

למעשה, בניגוד לכזבים שמוצאים על ידי אלה המאשימים את האדם בשנאת הטבע ובאי-התחשבות בו, האמת היא שאין לטבע אוהב, תומך ומסייע גדול יותר מן האדם, אוהב הטבע הגדול ביותר הקיים בעולם. דבר זה מתבטא בכך שהאדם הוא מטפח בעלי החיים ברמת הקיום הגבוהה ביותר, אשר עולה בקנה אחד עם הערכים שלשמם הוא זקוק להם. המין האנושי התמחה באיתור הערכים הנחוצים לבעלי החיים ומיני החי הנפוצים בעולם והוא עושה דורות על גבי דורות ככל יכולתו כדי לגרום לבעלי החיים איכות חיים טובה יותר ויותר כדי שיוכלו לספק את צרכיו שלו ברמ הגבוהה ביותר.

מבחינה זו נמצא האדם במקום גבוה ביותר במדרג השירות ההדדי והתועלת ההדדית שקיימת בעולם הטבעי, אשר הוא הביא לידי קיום, כשחלק גדול מהדבר מבוסס על ההיררכיה שנבראה על ידי ידיעתו של האדם בתחומים שונים ויכולותיו לבחון את העולם הטבעי שמסביבו, לזהות את תכונותיו ולדאוג לכך שכל היבט של עולמו זה ינוצל באופן המושלם והמתאים ביותר לצורך קיומם של כל מרכיביו.

 

 

 

 
 
 

נתונים נוספים