הפיזי והמטפיזי

הפיזי והמטפיזי

בעולמו של אדם שני היבטים: פיזי ומטפיזי. במלים אחרות: חומרי ורוחני. המטפיזיקה של אדם היא עולמו הרוחני, או, אם תרצה, ההיבט הרוחני של עולמו, כלומר – כל מה שאינו פיזי, המהווה חלק מעולמו של האדם.

יש התאמה מעניינת בין המושגים מטפיזי ופיסי במובן הזה: בדיוק כפי שאת המטפיזי לא ניתן לתפוש ללא הפיזי, שהרי הפיזי (כמושג) הוא חלק מהמטפיזי (כמושג), כך לא ניתן לתפוש את הרוחני ללא החומרי, שהרי הרוחני הוא מה שמתייחס אל החומרי.

אם תשאל: אומר אתה שלא ניתן לתפוש את הרוחני ללא החומרי, איך יתכן שאנו תופשים את החומרי ללא הרוחני? יתכן שהתשובה על כך תהיה: אכן, כנראה שהרוחני הוא התופש את החומרי – והרוחני (או המטפיסי) זה אנחנו.

נתונים נוספים