מאברהם עד משה

מאברהם עד משה

קניית מערת המכפלה על ידי אברהם בכסף עובר לסוחר מבססת את זכות צאצאי אברהם על מקום זה עד היום. רכישה זו ממחישה עד כמה יסודית היא זכות הרכוש ביהדות.

ולפיכך גם נחלקים ביניהם גם שני מחנות העימות המטפיסי המתחולל בעולם: מחד מחנה קדושת הקנין ומאידך מחנה הכחשתו. המחנה הראשון, היהדות, פועל ברוח המקדשת שם קונה שמים וארץ, ומאשרת יום יום מחדש את החיים עלי אדמות, ואת מושגי היצירה, הקנין והרכוש, שהם מושגי יסוד בהתפתחות החיים. למולו וכנגדו עוסק המחנה האוייב בהשמדה, בביזה ובהכחשת עקרון הרכוש הפרטי המהווים אישור של תפישת מוות והאלהתו בצד שנאת העולם הזה.

לאדם מאמין ברור שלא יכול להיות שאין קשר בין נושא הקנין לכל מה שהתרחש בישראל בחוות גלעד, בגוש קטיף, בשכונת האמנה וכו'. לאדם שאינו מאמין ואשר איננו מחזיק בתשתית רעיונית מתאימה קשה מאד להראות את משמעות הקשר הזה. אך לשניהם צריך להיות ברור שיש קשר של קו ישר המוביל מאברהם אבינו ועד לרוכשי קרקעות יהודיים בדורות האחרונים ובני זמננו. כל אלה הם יהודים שמימשו את זכותם לאדמה על ידי שרכשו לעצמם חלקת אדמה בארץ המובטחת.

יהודים אלה שילמו עבור הקרקע בכסף מלא – ומשניהם נלקחה החלקה בחוזק יד. מבחינה זו ערערה מדינת ישראל מאז הקמתה על היהודי הן בזכות הקנין האנושית שלו והן בזכות שהוענקה לו אל ידי אלוהיו לפני דורות רבים.

נתונים נוספים