אלוהים כהאנשה

 

אלוהים כהאנשה

אלוהים הוא מושג מואנש של המציאות, צורה משלית שבאמצעותה אנו יכולים להתייחס אל הדברים ביתר עמקות, ביתר הבנה ואהדה, על יסוד ההזדהות שבינינו כחיים לחיים אחרים.

זו תהיה טעות לראות האנשה זו כהפיכת משהו שאינו חי למשהו חי, וזו גם תהיה טעות לחשוב שכל מה שכלול במושג, שמתייחס למהות המציאות, הוא בעל חיים. אם תבטל את שתי הטעויות הללו, אז מה שישאר לך יהיה אלוהים: אחדות כוללת שיש לה חיים, רצון, רוח וחומר, וכיוון לתכלית.

השוני העקרוני בינה לבין בעל חיים יהיה בכך שמהות זו אינה נעה, כמו בעל חיים, במרחב חמרי, הקיים מחוץ לה; פעולתה – גם החמרית - נעשית במרחב שלה עצמה (כמו, למשל, התחלקות תא). כלומר, אם ננסה לתארו במשל מתחום האנושי, הוא יהיה שילוב של אם וולד, שיכול להתקיים במציאות רק כרעיון מופשט אבל לא כמהות חומרית, בשל הסתירה הרעיונית שיש באם שנמצאת ברחם.

נתונים נוספים