אלוהויות ופילוסופיות

 

אלוהויות ופילוסופיות

יש לך רעיון שאומר שרעיון האלוהים בכל העמים, בכל התרבויות ובכל הזמנים זהה. האם אתה חושב על כך שמושג בלשון אחת אינו שווה ערך באופן מדוייק ללשון אחרת?

יש לך רעיון שאומר שהדתות הן צורות מוקדמות של פילוסופיה ובכל זאת, על אף שאתה יודע עד כמה יכולות להיות שיטות פילוסופיות שונות זו מזו, אתה מניח שמושגי היסוד שלהן זהים.

אך אם הן (הדתות) צורות של פילוסופיה הרי הן תייצגנה גישות פילוסופיות שונות וגם מושגיהן לא יהיו זהים.

אפילו בעולם היווני הקדום לא היה, למשל, מושג המציאות של אפלטון זהה למושג המציאות של אריסטו – וקל וחומר שהוא איננו זהה לא רק באסכולות פילוסופיות שונות אלא גם בלשונות שונות, כפי שהעברית איננה זהה ליפנית.

יש בכך די כדי לערער על הרעיון המדבר על אלוהיות זהות; אך למעשה, די בבחינת ההבדל בין פעולתם של יהודים מאמינים לפעולתם של מוסלמים או נוצרים מאמינים, כדי להבין שגם אם נתעלם מההבדלים היחידאיים שיש ביניהם כבני אדם לא נוכל לראות מכנה משותף בגישתם התרבותית – ולא נוכל להתעלם מלקשר זאת מהבדלים שיש בפרשנות הפילוסופית של מושג האלוהים בתרבויות ובלשונות שונות.

 

נתונים נוספים