מה זה GOD בעברית?

 

מה זה GOD בעברית?

ראשית לכל, אין הכוונה לאלוהים. היחס בין המלה GOD למלה "אלוהים" מקובל לרוב כתרגום מדוייק שאומר שמשמעות שתי המלים זהה לגמרי. אך הידע שקיים ברשותנו לגבי היחס בין העברית לשפות אחרות, ובמיוחד ליחס שבין מושגים כה יסודיים הקיימים בלשונות שונות אומר לנו משהו אחר, כלומר שרעיון התרגום השקול איננו נכון.

למעשה, יודעים אנו שאף תרגומים פשוטים של מושגי יסוד מקצועיים משפה לשפה אינם שקולים לזהות הדדית מושלמת – וקל וחומר שזהו המצב בעברית, ובמיוחד כאשר בלשון זו קיימת במפורש התייחסות האומרת כי גם במקרה של התאמה מושגית מדוייקת בין מלים קרובות אליה בשפה שונה לא תהיה זו התאמה אמיתית, כפי שיש בתחומים כמו מתימטיקה, שבהם ניתנים תכניהם של מושגים לספירה וכימות.

דבר זה נובע מן הדרך המיוחדת שבה משתמשת היהדות בכלל והתורה בפרט במלים ובמושגים, באופן שאיננו תואם בצורה מלאה את השימוש הנעשה בהם בשפות אחרות. בעצם עובדה זו ניתן לראות כי התרגום הרגיל משפה לשפה אינו תופס בעברית, ובמיוחד לא כאשר מדובר במושגי התורה. למשל, השימוש במושג האלוהים מצביע על כך שהוא איננו מובן בהקשר השימוש העברי בו כמושג כולל ומקיף כל כפי שתופסת אותו הגישה המיסטית – וקל וחומר שאין היא רואה את אלוהים כמהות שקיומה חורג מן המציאות.

התימוכין לשימוש זה מופיעים פעמים רבות בתמליל היסוד של התורה. באמירות רבות כמו "אלוהים אחרים" ו"הוא יהיה לך לאלוהים" מתבטא הרעיון שבעברית (או כפי שהיא נקראת במסורת "לשון הקודש") מהווה אלוהים תיאור של מצב קיומי או עובדתי אשר ניתנת לייחוס למהויות מציאותיות ובכלל זה לבני אדם. ככזה ניתן לבחור להשתמש בו בלשון יחיד או רבים, נוכח או גוף שלישי ולהתייחס להיבטים שונים של רוח האדם כמשוייכים לו, כמו המלים "נשמה אלוהית" או "צלם אלוהים".

בהקשרים מסוימים ניתן להשתמש במושג זה גם כתיאור של מעמד או של תפקיד. בכל זה אין משום ביטול של התייחסותו גם למהות שבראה את העולם. ביהדות נהוג להזכיר מושג זה במסגרת אמירות כמו "ד' הוא האלוהים" שמהן ניתן להבין כי ניתן להוסיף גם ה"א הידיעה למושג ואז להדגישו ולהבחינו מאפשרויות אחרות שהן פחותות ערך או ידועות פחות ביחס אליו. דומה הדבר להדגשת היכולת המיוחדת של בורא העולם לעומת כוחות בריאה אחרים או יכולת בריאה אחרות, כאשר ה"א הידיעה – תוך התייחסות לכך שהמושג אל אומר כוח - מציינת שקיים בין האלוהים (הכוחות) השונים אחד שהוא הגדול ביותר, המקיף ביותר והשליט על כולם – שהוא האלוהים שהיהדות מאמינה בו.

בכל מקרה נובעת מכך המסקנה שמושג האלוהים והמלהGOD אינם בעלי תוכן זהה, שהם בעלי משמעות שונה לגמרי בעברית ובאנגלית ושנראה כי רבים מהמשתמשים במושג בעברית מבינים אותו בדרך שמקורה איננו קיים במסורת ישראל אלא דווקא במסורת אחרת, זרה. ההשלכות של הדבר מבחינה פילוסופית גדולות, שכן ניתן להבין לאור הנתונים שלעיל כי תפיסתן של שתי מלים אה כשוות ערך מוטעה וכי יש ביניהן הבדל משמעותי התלוי בהבנתו השונה של מושג היסוד הזה בשתי תרבויות שונות לגמרי זו מזו מבחינת הנחותיהן המטפיזיות.

נתונים נוספים