ישראל המטפיסי

 

ישראל המטפיסי

המטפיסי הוא הנצחי, מה שקיים ביסוד העולם כעקרונות האמת והצדק הבלתי משתנים, שהוא הקרוי במסורת אלוהים. מנקודת מבט מטפיסית ניתן לראות כי אחת ממשימות האדם בכלל ובן עם ישראל בפרט בבגרותו היא ללמוד להיות כאלוהים; משמעות הדבר היא להיות בעל אופי מטפיסי, כלומר: לייצג את הנצחי אל מול הזמני.

למעשה, זוהי, במיוחד, משימת העם היהודי ביחס לעמים כולם. היחס שהיהודי מקבל מן העולם שקול להתייחסות פסיכולוגית הנפרדת מהעובדתית-אובייקטיבית, כי במונחים אנושיים המטפיסי הוא הפסיכולוגי, שהוא מערכת הערכים הנמצאת ביסוד האישיות המסויימת.

כפי ששומה על האדם לשמור אמונים לערכיו היסודיים, הגלומים בטבעו, מבלי להניח לאירועי הזמני והחולף להקהות את עוצמתם ונכונותם, זהו גם תפקיד המנהיג, שייעד מנהיג העולם, שהוא בוראו לעם, שהוא מנהיג העמים, העם היהודי.

נתונים נוספים