גאולה

 

גאולה

במובן מסויים, המשימה של העם היהודי היתה המשימה שקיבל משה מאלוהים: לך לבני ישראל ואמור להם... והוצא אותם... וגו'. משה הצטווה לגאול את בני ישראל ואח"כ נצטוו ישראל לגאול את העולם.

מכיוון שישראל הם עם של יחידי סגולה, שומה על כל יחיד מישראל, אם הוא מגלה את האל, ללכת ולגאול את אחיו היהודים ו/או את בני האדם - ואת זאת עליו לעשות לפי כללים אובייקטיביים.

חלק מה"חוזרים בתשובה" אשר גילו את היהדות וניתקו עצמם בשל כך מהעולם הפוליטי הם, במובן מסויים, כמו משה, אם לא היה מבין את דבר ד' ושב, אחרי אירוע הסנה הבוער, אל העדר לחיות בשלווה ובשקט.

בהקשר זה אין זה מן הנמנע שד' יזכיר להם את זהותם ואת התחייבותם. במיוחד שומה על מי שחווה התגלות לזכור במלואו את הקשר הקיום. היהדות מעמידה את היחיד בהקשר מלא של מציאות, שבו קיימים בני אדם רבים המצפים להיגאל; בהקשר כזה באה בתור, אחרי גאולתו שלו, גאולת האחרים.

נתונים נוספים