המודעות לקיום האל

 

המודעות לקיום האל

האפייני לדמויות תורניות גדולות הוא מודעותן לנוכחות האל. מבחינתם של אנשים אלה האל הוא חלק מובנה בתפישת העולם שלהם. המאפיין היסודי של אנשי הדת הגדולים הוא שהם אינם מסתפקים בידיעה אלא מעוניינים לקחת חלק בקיום האל ושהוא יממש את מאווייו באמצעותם. למעשה, מבוסס הדבר על השקפה מטפיסית אשר איננה באה, על פי רוב, לביטוי בצורה פילוסופית. השקפה זו רואה את בני האדם כחלק מתכניתו של האל וכך גם רואים מאמינים אלה את עצמם כחלק מהתוכנית הכוללת של האלוהות.

נתונים נוספים