מפגש המוסרי והשכלי

 

מפגש המוסרי והשכלי

כדי להוכיח, כביכול, שטענת כל יכלתו של האל אינה נכונה, יש הנוהגים לשאול: "האם יכול האל לברוא אבן שאינו יכול להרים?" ובהצגת סתירה זו הם מתיימרים להשיג את מבוקשם. אך כאן, למעשה, חוברים המוסר והשכל, כי סתירה הגיונית כמוה כסתירה מוסרית: כפי שאלוהים אינו יכול לעשות מעשה רע – ואיש לא יחשוב שהדבר מטיל מגבלה על פעולתו – אין סתירות נמצאות באפשרות הבריאה שלו, כי דברים לא הגיוניים קשורים בהכרח ללא מוסריים כי אלה הם היבטים של אלה: ביסוד מה שאינו מוסרי קיים דבר המנוגד לשכל, בשל היות השכל וגם המוסריות תואמי מציאות בהגדרה.

נתונים נוספים