תועלתנות יהודית

 

תועלתנות יהודית

היהדות היא תועלתנית מבחינה מטפיסית, כלומר מבחינת ההקשר הכולל, המלא, של עובדות המציאות. שלא כמו במקרה של היהדות, תועלתנות פוליטית (בד"כ סוציאלית) מבוססת לרוב על תפישת הקשר מצומצם, חלקי, ועל מטפיסיקה הדוגלת במטריאליזם, כלומר של תפיסת המציאות כחומרית. ביחס ליהדות, המבוססת על מטפיסיקה מציאותית מלאה, המטפיסיקה המנוגדת לה תופסת באופן מוטעה רק חלק מהתמונה ולכן אין היא תואמת תועלת מקיפה.

 

נתונים נוספים