אמונתי

אמונתי

על יסוד חשיבה הגיונית שלי במשך זמן רב, אמונתי העכשווית באל מסתכמת בכך ששום דבר במציאות איננו מקרי. בהקשר היהודי יש לאל גם איכויות מוחדות, הכוללות את היות תכנון העולם של האל מכוון לטוב ולפיכך מבוסס על ערכים כמו אמת, תבונה ושמחה. דבר זה תואם את אמונתי שדבר ממעשינו איננו כזה שהוא חסר משמעות מעשית, ובמיוחד שהוא איננו כזה שתוצאתו איננה חיובית, בלי קשר למידה שבה אנו מבחינים בכך. עקרון זה הוא בעל קיום חזק במיוחד כשאנו פועלים בתחום הרוח, שכן אין בחושינו הגופניים היכולת לזהות באופן ישיר במציאות את הטוב. פעולה רוחנית היא כל פעולה שאנו עושים באמצעות מושגים / מלים, במחשבה, כתיבה או בדיבור. כל אחת מאלה היא פעולה רוחנית, והיא לעולם איננה שבה ריקם, כי תמיד יש לה השלכות שעולות בקנה אחד עם טבעו החיובי של העולם ומסייעות לטוב. בהקשר זה חשוב לי לציין כי לפי הבנתי דבר זה נכון לגבי כל המתרחש במציאות, וכולל לא רק את הפעולות שברוח ובחומר, אלא גם את כל פעולותיהם של בני האדם - הטובים והרעים גם יחד. דבר זה מסתכם באמירה השגורה בלשון הדתיים "הכל לטובה" וזו משמעותה המעשית.

15.5.12

 

נתונים נוספים