שקר חברתי

שקר חברתי

על מה שמאחורי ה"צדק החברתי"

עם רוח המראתו של המטס החדש של הגל העכור של אלימות ההמונים הקרוי במחוזותינו "צדק חברתי" עולה הצורך להבהיר שוב לאלה המצטרפים לכנופיות המפגינים מבלי דעת כי במעשיהם הם תומכים במובהק באי צדק.

צדק אמיתי מבוסס על שיפוט של סוגיה והוא בעצמו תוצר של משפט צדק, שבו מעריכים השופטים אירוע או מקרה הנדרש לצדק. ככזה, מהווה צדק אמיתי תוצאה של פעולה שכלתנית ותבונית לעילא, שבה מפעיל האדם את המיטב שיכול שכלו לגייס ללא משוא פנים.

ההדגשה שמקורה במסורת ישראל מציינת "אל תהדל דל בריבו" – מה שמשמעותו: אל תיתן למצבו החומרי של הנשפט – במיוחד אם מדובר במצבו של אדם עני - להשפיע על שיפוטך; במלים אחרות: אל תיתן לרגש הרחמים להטיל משקל משלו על השיפוט.

מהחל ועד כלה, מבוססות כל הטענות של אנשי מחאת הקרוי "צדק חברתי" על הפניית תשומת ליבו של המאזין להם למצבם הקשה של אלה הנאנקים תחת עול הדלות.

ההגיון הצרוף הנמצא ביסוד ההתנגדות לגישה זו מבוטא בטענה שעוני איננו שווה ערך לצדק ושניתן להיות עני גם כאשר אשמת העוני נחה כולה על כתפי העני. במלים אחרות: אין העוני קשור לצדק באופן אמיץ – ועל שיפוטו של אדם להיעשות באופן שאיננו מערב רגש בכלל (ואת הרחמים בפרט), אלא על יסוד הערכת פעולותיו על יסוד שאינו קשור למצבו הכלכלי.

לפיכך מי שסובר שאדם צודק אם הוא דל איננו רק טועאה אלא נותן ידו לשקר מסוכן; בכוחו של שקר מסוג זה – אם הוא מתעצם לכדי אמונה עממית – להצדיק פעולות של הפקעה של רכוש מידי בעליו כדי לתיתו לבני אדם חלשים מבחינה כלכלית בתירוץ של פעולת צדק (שלעתים קרויה בתרבותנו "אפלייה מתקנת").

נתונים נוספים