נס?

 

נס?

בין אמונה לספקנות

צירוף אירועים מנע את התפוצצותו של מטען ובו כמאה קילוגרם של חומר נפץ שהוטמן במכונית חונה ליד קניון בחיפה. גודל זה של מטען היה עלול להביא למותם ופציעתם של עשרות בני אדם, שלא לדבר על הרס רב למבנה הקניון. העובדה שהפעלת המטען השתבשה ולפיכך לא נגרם הפיצוץ המתוכנן במלואו מהווה, לפי השקפתם של בני אדם המאמינים בנסים, לא רק עדות לקיומו של נס, אלא גם לפעולתו של כוח עליון.

אך לפי השקפתם של אחרים אין העובדה שהפיצוץ לא התרחש מצביעה על קיומה של פעולה כלשהי ובוודאי שלא על נס. אך מהי התשובה האמיתית לשאלה "האם מדובר בנס?" כאמור לעיל, לגבי בני אדם המאמינים בהשגחה, יש בעצם העובדה שהפיצוץ המתוכנן לא התקיים משום מניעת אסון, אשר הצילה את חייהם של בני אדם רבים. אך לגבי הלא מאמינים לא רק שמדובר בענין של צירוף מקרים ותו לא, אלא שמה שהתרחש אינו בכלל בגדר פעולה כלשהי.

ההבדל זה בין שתי פרשנויות לגבי העובדות מבטא הבדל עמוק ביותר בין שתי השקפות על טבע הדברים, העולם והמציאות, המוחזקות בידי קבוצות אנושיות שונות. הקבוצה הראשונה היא זו של מאמינים בהשגחה והשנייה היא זו של המטילים בה ספק. בזמן שהמושג "נס" מהווה חלק מובנה בעולמם של הראשונים, אין הוא קיים כלל בתפישת עולמם של הספקנים.

בזמן שהמאמין רואה את הנס כחלק מיסודות המציאות שהוא תופס, אין הוא מבין כלל את אי האמון שרוחש כלפי מושג זה הספקן. המאמין סבור שאם לצורך האמונה בנס זקוק אדם להוכחה, אין כמו אירוע כזה כהוכחה משכנעת. אך בעולמו של הספקן אין מושג הנס טעון הוכחה, כי הוא פשוט אינו קיים בו בכלל. מבחינתו של הלא-מאמין, אין להיקפו של הנזק שהיה עלול להיגרם אם היה הפיצוץ מתקיים שום משמעות ואין באפשרות הפוטנציאלית של אסון גדול יותר משום התקרבות גדולה יותר להוכחת אמיתותו של נס.

בעולמו נטול ההשגחה של הלא-מאמין רק האדם יכול להשגיח וגם זה במידה מסוימת ועד גבול מסוים. בעולמו של המאמין בהשגחה שום דבר אינו "מקרי" או "סתמי" – והכל בעל משמעות. למעשה, הרעיון שהנס מבטא הוא קיומה של משמעות מאחורי כל התרחשות במציאות. מבחינתו של המאמין קיומו של העולם כולו הוא בגדר נס, שבו לכל אירוע או פרט יש משמעות הקשורה לקיומה של השגחה.

התיאוריה היהודית איננה מסתפקת בהצהרה כוללנית זו, אלא מסבירה שההשגחה האלוהית מכוונת, בסיכום הכולל של אירועי הקיום, לטובה. בהתאם לתפיסה זו, גם אם מתרחש אסון קשה, יש לדבר משמעות חיובית בהקשר של ניהול העולם על ידיה. בהקשר זה, פגיעה שחווה הנפגע איננה בגדר של "מזל רע" אלא תגובה שהיא בגדר של תוצאה לפעולות שנעשו על ידי האדם. המחזיק באמונה יהודית מאמין שחייו מהווים מערכת יחסים שבה יש התאמה בין פעולותיו לתוצאותיהן. מנקודת מבט זו עמדותיהן של המאמין ושל זה שאינו מאמין מתייחסות זו לזו כפי שהחלק מתייחס אל השלם; בזמן שתפישת העולם של המאמין מבוססת על תיאוריה מקיפה המהווה הסבר לכל המתרחש בעולם, מחזיק הספקן רק בראיה חלקית של המציאות.

נתונים נוספים