100 אמיתות

 

100 אמיתות1. המשטר הדמוקרטי איננו צודק.

2. על ממשל תקין לפעול למען הכלל, ללא העדפות.

3. באמצעות מדיניותה הכלכלית והמסים במיוחד, מגורשים אנשים מישראל.

4. ממשלת ישראל מעלה באמון הציבור בענין החוקה בכך שלא קיימה את התחייבותה המקורית לאזרחים למשול זמנית רק עד כינון חוקה.

5. החיים במדינה הם חיי פחד בשל הפיקוח, בשל החדירה לעניני הפרט.

6. הימצאות הממשלה מעל החוק היא שלילית ביסודה.

7. בחברה מתוקנת מוטל על השלטון הכרח בפניה לציבור לצורך הסכמה ראשונית. זה לא נעשה בישראל. זה מבטל את סמכות השלטון.

8. פעולה נגד החוק כאשר הוא חוק שיעבוד - מוצדקת. דוגמה: המרד האמריקאי במאה ה18 והישראלי במאה ה20 כנגד החוק הבריטי.

9. החוק המושלם נובע מחוקה חפשית המגינה על זכויות האדם ללא פשרות.

10. מדינת ישראל התחייבה ליסודות החירות ויישום חזון נביאי ישראל והפרה שני סעיפים אלה.

11. החירות, הצדק ומורשת ישראל המופיעים במוצהר במגילת העצמאות אינם בעלי תוקף משפטי במשפט הישראלי.

12. כוח הכנסת בישראל עומד מעל חוקה ומשמש ככוח עליון.

13. הדמוקרטיה משמשת בישראל כמסווה להסתרת עריצות.

14. מבחינת ההשקפה הדתית היהודית זכויות המיעוטים והיחיד אסורות בפגיעה.

15. מבחינת ההשקפה היהודית אין לפגוע בזכויות האדם ולפיכך ערך היחיד, חייו ורכושו אסורים בפגיעה.

16. היחיד הוא בלתי ניתן להחלפה.

17. כשלונה של הדמוקרטיה הוא ברעיון - שאין לו יסוד במציאות - שהכרעה על פי רוב נכונה. גישה זו מנוגדת לשכל הישר ולעקרונות המסורת היהודית, הקובעת כי א.הכרעה על פי רוב אינה טובה ויש להחליט על פי החכמה ב.החלטה על פי רוב עלולה לבלום את התפתחות האנושות שכן זו מבוססת על המפעל החלוצי של היחיד שהוא, מבחינה הגיונית, המיעוט המובהק ביותר.

18. הסכנה שבמוסד הקולקטיבי השולט איננה ליחיד זה או אחר אלא לכוח השיפוט של היחיד הנמצא בכל יחיד בחברה.

19. אחד מיסודות המוסר של השלטון בישראל הוא התפישה הבלתי מוסרית, האלטרואיזם. תמצית האלטרואיזם היא הקרבה עצמית של היחיד למען הכלל ותורת מוסר אלטרואיסטית מנוגדת לזכויות היחיד.

20. יסוד מוסרי שלילי נוסף שעליו נשענים החברה והשלטון בישראל, המשתלב עם פגיעה ביחיד למען הכלל, הוא מוסר ההקרבה בעצמית; מוסר ההקרבה והאלטרואיזם מנוגדים לטוב לב מכיוון שמקור טוב הלב בהשקפה על קדושת ערך היחיד. אך לפי האלטרואיזם ההקרבה העצמית היא ערך עליון.

21. מדיניות אלטרואיסטית גורסת שלחיי היחיד אין ערך; מדיניות כזו בוזזת את רכוש היחיד ופוגעת בחייו כלכלית ובטחונית גם יחד, שכן היא פוגעת ברכושו ומסכנת את חייו מבחינה בטחונית מהסיבה המוצהרת של דאגה לכלל.

22. מטרת המדינה היא שמירה על זכויות האדם; מדינה הגובה מס הכנסה גרועה מכל שודד, כי לאזרח אין כנגדה הגנה, במיוחד כאשר אין זכויות האדם שלו ובכללן זכות הקנין מעוגנת בחוקה ראויה.

23. רק חוק אובייקטיבי, המושתת באמצעות הגיון בהקשר של הכרה בזכויות האדם מתאים לחברה אנושית מוסרית.

24. תורת המוסר האלטרואיסטית נובעת מן הקולקטיביזם; המדינה הקולקטיביסטית מנסה לטשטש את מושג זכויות האדם ולהחליפו במושג זכויות החברה, הקולקטיב.

25. בין דיקטטורה ודמוקרטיה יש רק הבדל טכני, המתבטא בתשובות לשאלות "מי ישלוט במי?"ו"איך". במדינה חפשית אין שלטון ולפיכך גם אין נשלטים, אלא ממשל.

26. חוק לא אובייקטיבי הוא האמצעי המרכזי הקיים בידי מדינת בוזזים לכפות את האזרחים לסור למרותה. החוק הלא אובייקטיבי מאפשר למדינה לשלוט באדם ולהרוס אותו.

27. חוק אובייקטיבי הוא רציונלי כי יש לו יסוד אובייקטיבי מוכח במציאות.

28. תוקפו של חוק אינו נובע מהסכמה חברתית או מהחלטת רוב, אלא מהמציאות האובייקטיבית. חוק לא אובייקטיבי הוא שרירותי, כמו חוק של דיקטטור.

29. מערכת החוקים הבינלאומית שותפה בפגיעה בזכויות האדם באמצעות חוק בינלאומי לא אובייקטיבי.

30. אין במציאות סמכות שיפוט העולה על שיפוט היחיד. בכל זאת, מנהיגי העם רואים עצמם כרועי עדר וסוברים שהם יודעים יותר טוב ממנו מה טוב בשבילו, ללא הוכחה וידע על יכולת שיפוט טובה ממנו.

31. מיסוי כפייתי מממש את האתיקה האלטרואיסטית.

32. סמל הרע של המדינה הקולקטיביסטית-אלטרואיסטית הוא היצרן העצמאי, אך מערכת הרכוש הפרטי היא מגן החופש.

33. הריכוזיות היא איום על החופש כי המחזיק בכוח מחזיק בשליטה.

34. תפקיד הממשלה צריך להיות הגנה על זכויות הפרט.

35. חברה אידיאלית היא חברה בה לא יסבול איש בשל הצלחתו.

36. ביטול מס הכנסה הינו חלק מרכזי בתכנית קפיטליסטית בכדי להגן על זכויות הפרט; כך הוא גם ביטולם של עונשים על אי תשלום מסים בשל העיקרון שהאדם אינו יכול לגנוב מעצמו.

37. זכויות אדם יש רק ליחיד; כל קבוצה היא רק מספר של פרטים. בשל כך זכויות הקבוצה לא יכולות להיות גדולות יותר מזכויות יחידיה.

38. תורת חברה שאינה מכירה בזכויות היחיד היא תורת אספסוף. רק אחרי הסכמה על זכויות היחיד ניתן להסכים לכך שהחלטות מסויימות תתקבלנה על פי רוב.

39. זכויות היחיד אינן נושא להצבעה ציבורית.

40. תפקיד מושג זכויות האדם הוא להגן על המיעוטים בפני הרוב.

41. הסוציאליזם מהווה הכחשת זכויות הרכוש הפרטיות; מטרתו המוצהרת של הסוציאליזם - השגת עושר - נכשלה, מכיוון שאין הבדל בין סוציאליזם ורודנות אחרת.

42. שום זכויות אינן יכולות להתקיים ללא רכוש; זכויות באות לידי ביטוי ברכוש.

43. חברה עריצה - וחברה סוציאליסטית בכלל זה - מחזיקה בהנחתו של אוכל אדם, שאושר אנושי של אדם אחד )או קבוצה( מחייב פגיעה באדם אחר.

44. אדם יכול לשרת את עצמו רק אם הוא לא פוגע באחרים.

45. תורת המוסר האמיתית תומכת באנוכיות רציונלית; האינטרסים הרציונליים של אנשים אינם מתנגשים מכיוון שאין ניגוד אינטרסים בין אנשים מוסריים.

46. עיקרון המסחר הוא העיקרון המוסרי הרציונלי הכולל את כל צורות שיתוף הפעולה החברתי.

47. עיקרון המסחר מגלם את הצדק.

48. רק על יסוד אנוכיות רציונלית ניתן לבנות חברה אנושית חפשית וטובה.

49. זכויות האדם מיושמות בצורה הטובה ביותר בקפיטליזם - השיטה הפוליטית המבוססת על זכויות הרכוש הפרטי, שהן יישומן של זכויות האדם.

49. הזכות לחיים מתממשת בזכות לרכוש.

50. אין זכות המחייבת - או מתירה - הפרת זכות של אחרים.

51. אין זכותו של אחד - או רבים - יכולה לכלול פגיעה בזכות אחר - או אחרים.

52. הזכות לחיים של היחיד איננה מחייבת יחיד אחר לחיות למעןנו או לקיים אותו בחיים.

53. כל פעולה חברתית דורשת את הסכמת כל המשתתפים בה.

54. לממשלות פוטנציאל העוול הגדול ביותר; פושעים מהווים רק מיעוט קטן בהסטוריה אך ממשלות הן הסכנה הפוליטית הגדולה ביותר לאדם.

55. קפיטליזם חפשי הוא השיטה הפוליטית המבוססת על זכויות האדם.

56. חוגים אינטלקטואלים סוציאליסטיים סברו, בטעות, כי יש התאמה בין עקרונות היהדות והסוציאליזם.

57. חוגים סוציאליסטים ביהדות ראו בסוציאליזם את הערך החמרי של עבודת הכפיים הגופנית וסברו שהוא מהווה פתרון ל"מחלות היהדות" עם חזון ליהדות "טובה יותר".

58. גם בארצות ערב קיבלו את עקרונות הסוציאליזם והחופש ככלי שלטוני מעולה להצדקת רודנות ותקשורת מודרנית עם רודנים.

59. מפתח המושגים הסוציאליסטי הוא שפה בינלאומית של עריצויות, אשר יצרה קשרים ובסיס לשיתוף-פעולה בין עריצויות מזרח אירופה, המזרח הרחוק, המזרח התיכון ואפריקה.

60. מפתח הערכים הסוציאליסטי - המכיל אלטרואיזם וקולקטיביזם - שולט היום בעולם.

61. הסוציאליזם שולט בעולם דרך ממשלות סוציאליסטיות וארגוני טרור סוציאליסטיים.

62. הממשלות מבזבזות את כספי אזרחיהן בתואנה שהן דורשות את טובתם.

63. הסכנה הגדולה שהשליטים יעמיסו על האזרח חוב ציבורי לכל ימי חייו זוהתה בהגות העולמית המודרנית לפחות מהמאה ה17.

64. ההסטוריה והמצב הפוליטי העולמיים כוללת חופש ביחס ישר להתנערות עמים משליטתם של עריצים בכלכלה באמצעות מיסוי ותחיקה לא צודקים.

65. לאומה הישראלית יש משפט עתיק שלא זכה להתייחסות רצינית מצד המדינה.

66. המינימום המכובד של חובת המשפט הישראלי היתה להראות יחס הוגן כלפי המשפט התורני. הממשלה היתה חייבת לבקש הדרכה ועצה מחכמי התורה היהודית בתחומים שונים ולא עשתה זאת.

67. החוק החילוני בישראל איננו משולל דתיות; הוא נוצרי ביסודותיו. הוא נלקח, במלואו, ממדינות שבהן שולטים הערכים הנוצריים.

68. הסוציאליזם והנצרות שוים ביסודותיהם המוסריים; הסוציאליזם הוא נצרות מוסווית.

69. החוק הישראלי ה"לא-דתי" הוא סוציאליסטי, כלומר: נוצרי ביסודו. ככזה, משמעו מרמה והפרה של עיקרון יהודיות מדינת ישראל.

70. העובדה שהחוק החילוני איננו מייצג במפורש חוק דתי איננה אומרת שהוא איננו כזה. האופי הסוציאליסטי של החוק מוכיח את ההיפך: החוק מבטא עקרונות נוצריים. כך, החוק השולט בישראל מנוגד לערכי היהדות.

71. המסורת הדתית היהודית שוללת את הקולקטיביזם, האלטרואיזם ואת הפגיעה בזכויות האדם.

72. דיני הממשל של היהדות, הבאים לידי ביטוי כדיני המלכות, קובעים יחסים אובייקטיביים בין חוק, ממשל ואזרח. לפי המסורת היהודית, הממשל )המלך( מוגבל, בין היתר, כדלהלן: א.למלך אין סמכות לקחת שלא בדין. ב.המצוות )החוק האלוהי = חוק המציאות( נמצאות מעל למלך ומחייבות אותו. ג.רק חוק שהמלך חקק לכל הוא בעל מעמד של דין ד.דיני מלך תקפים רק בהסכמת נתיניו. ד.המלך אינו יכול לפעול שרירותית ולתבוע קיום כל חוק שהוא. ה.מלך שלקח שלא לפי דין אובייקטיבי נחשב גזלן. ו.לקיחה מחלק ולא מן הכלל היא גזל.

73. החוק היהודי מחייב יישום שוה לכל - ומרצון. דין המלך הוא דין צדק אם החוקים שוים.

74. ביהדות, כוחו וסמכותו של בי"ד גדול נובעים מכך שהאזרחים סומכים על דעתו ולא מכוח כפייתו.

75. ביהדות, אין גוזרים על הציבור גזירה שאינו יכול לעמוד בה; גזירת בי"ד שלא נתקבלה באופן מעשי על ידי הקהל מבוטלת ואין זכות לאכפה.

76. מוסר ההקרבה העצמית פוגע בהערכה העצמית של האדם בכלל ושל היחיד בפרט.

77. מבנה מעוות של ערכים הוא מאפיוניה של מחלת נפש - של היחיד וגם של החברה.

78. האנוכיות ורווחיה מבוססים על השיפוט העצמי, והם כולם אבני יסוד של הנפש האנושית. מי שדורש מהאדם לותר על חלק זה או אחר של שיפוטו העצמי ו/או רווחיו פוגע בנפשו.

79. מוסריות הפועלת בניגוד לטבע האדם משמידה את רוחו; אדם המשוכנע שיש ניגון בין המוסרי והמעשי נידון לאי אושר.

80. מוסר אלטרואיסטי-הקרבתי פוגע בבריאות הנפשית של היחיד ושל החברה. ממשל המפעיל מדיניות המבוססת על מוסר כזה אחראי לפגיעה בבריאות הנפשית של אזרחי החברה כיחידים ושל החברה כולה ככלל.

81. תוקפן של זכויות האדם נובע מטבע המציאות. תוקף זכויות האדם אינו חברתי אלא מטפיסי; זכויות האדם אינן דברים שהחברה יכולה לתת או לקחת.

82. היחיד מחזיק בזכויות שלא קיבל מאיש ואין לאיש זכות לקחתן ממנו.

83. זיהוי זכויות האדם אינו שרירותי ואינו הסכמי אלא אובייקטיבי כזיהוי אמיתות מדעיות אחרות.

84. מטרתו המוצהרת של הסוציאליזם היא להעביר את אמצעי הייצור לידי הכלל; למעשה, ה"כלל" הסוציאליסטי אינו אלא קבוצה נבחרת, השולטת בשאר.

85. חוקי ישראל של היום הם בליל של חוקים זרים שבאים ממקורות שינקו, רק במעט, מן המקור היהודי.

86. הציבור הדתי בישראל נחל אכזבה מכך שהמשפט החילוני לא פנה כלל אל היהדות בנסיון בירור וליבון בעיות משפט עקרוניות; בישראל לא נעשתה כל הכנה בשטח המשפט העברי, וגם לא נעשה שום נסיון משמעותי להכניס ערכים מן המשפט העברי למערכת בתי המשפט.

87. כנגד חוקי הדת קמה בחברה בישראל התנגדות גדולה מן הצד הסוציאליסטי. התנגדות זו כוללת ארגונים כמו הנהלת הסוכנות והועד הלאומי, אנשי המשפט שחונכו על ברכי המשפט האנגלי, ואשר נשתעבדו לתערובת המשפטית של חוקים זרים.

88. מאז קום המדינה התנגדו אנשי מפ"ם לחוק העברי וגם לחקירה מדעית בנושא, על יסוד ההנחה המרכסיסטית-מטריאליסטית שהדת מנוגדת למדע, וככזו, הדת מנותקת מן המציאות.

89. האידיאולוגיה הסוציאליסטית הצהירה פעמים רבות שתביא לחיסול הדת; כך, מהווה הסוציאליזם הישראלי איום על היותה של ישראל יהודית.

90. הסוציאליזם הוקיע את הדתות כמנוגדות למדע. היהדות מצהירה מפורשות, ובדרכים רבות, שאין ניגוד בינה ובין המדע.

91. חלוקה שווה של ממון, כפי שמציע הסוציאליזם, איננה מוסרית ו/או מעשית.

92. יזימת כפיית פעולה כלשהי איננה מוצדקת, כי יזימת כפיה כנגד מישהו היא פשע ופשע איננו מעשה צודק.

93. על ידי סחר חפשי המבוסס על רכוש פרטי, הקפיטליזם מוביל לצמצום פערים, לפריחה, והדבר הוכח ומוכח כל העת.

94. מסי המדינה הבוזזת פוגעים במתעשרים יותר משהם פוגעים בעשירים; בכך, פוגע התכנון הכלכלי הריכוזי במי שמנסה לצמוח ומשרת את מי ששוקט על שמריו.

95. הממשלות מזיקות בכל מקום שבו הן מנסות לתקן; כעובדה, יש אי הצלחה גדולה ביותר לפרוייקטים ממשלתיים.

96. ההצלחות הכלכליות בהסטוריה המודרנית נעשו על ידי יחידים שפעלו באמצעות שוק חפשי.

97. פעולות הממשלה רק מעכבות את השוק ואת היזמה; יש בפעולות הממשל סתירה: מחד הממשל מנסה לאלץ אנשים לעשות מה שהוא מניח שהוא רצונם, אך מאידך הוא פועל לכפות אנשים בניגוד לרצונם.

98. הכוח היצירתי הידוע ביותר לאדם הוא נסיונם של מאות מליוני יחידים לקדם את האינטרסים האנוכיים שלהם.

99. אנוכיות היא פעולה למען רווח. רווח יכול להיות בחמר או ברוח; אנשים שמקדישים זמן ומאמצים לפעולות צדקה ועזרה לזולת גם כן פועלים למען הערכים שלהם מכיוון שהם שואפים להרוויח מכך.

100. מוסדות חפשיים וארגון חפשי יכולים להשיג מהר ובטוח יותר את כל מה שממשלה יכולה להשיג מתוך כפיה.

אוהד קמין

 

נתונים נוספים