חסדים רעים

חסדים רעים

בספר "להישאר יהודי" על קורות חייו של הרב יצחק זילבר, המסופר ישירות מפיו, מופיע הקטע הבא: "...הבנתי מה פירושן של המלים "גומל חסדים טובים". מדוע מודגש "טובים", והרי חסדים הם ממילא "טובים"? הדבר מוזכר בהקשר של היות חסדים רבים מובילים דווקא לנזקים, דבר שלגביו אומר הרב כי "...כדי שמעשה יהיה באמת מעשה טוב יש לחשבו היטב מראש". את הדברים הללו מזכיר הרב בצמוד לתיאורם של מקרים שבהם חפצו הוא או אחרים לסייע ונמצאו מזיקים עד כדי כך שניתן לומר בבירור שעדיף היה אם לא היו מעוניינים לסייע מלכתחילה.

דבר מסוג זה מתרחש כאשר בני אדם בעלי רצון טוב אינם מקפידים על ביקורת ראוייה של מעשיהם מבחינה שכלית. על כך ניתן לומר את המשפט הידוע כי "הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות" – ואולי הצורה הידועה ביותר בעולם של זמננו לסוג כזה של כשלון הוא הממסד הסוציאליסטי, שכל כולו מוקדש לסיוע לבני אדם הזקוקים לחסד, וכולו מבוסס על פעולתם של בני אדם המעוניינים לעשות חסדים, אך שכל אלה אינם עורכים בדיקה ראויה של כל היבטיו של מעשה החסד וכתוצאה מכך מתבטאים כל אלה במעשי חסד מזיקים הגורמים נזק רב למקבליהם.

בהקשר זה יכול כל אדם לחשוב על מקרים רבים שבהם הוא או מי ממכריו חפצו לבצע מעשה של חסד לטובת אדם מסויים ובשל תקלה כלשהי קרה שמעשה זה לא רק שלא הניב את הרווח שאותו ביקשו להשיג אלא שאף גרם לנזקים רבים. מנקודת מבט תבונית כל מקרה כזה הוא דוגמה מובהקת של פעולה המסתמכת על מגמה רגשנית שלא השתמשה בשכלתנות במידה מספקת כדי להבטיח יעילות והצלחה מירביים.

נתונים נוספים